SplDoublyLinkedList::isEmpty

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::isEmpty双方向リンクリストが空かどうかを調べる

説明

public SplDoublyLinkedList::isEmpty ( void ) : bool

パラメータ

この関数にはパラメータはありません。

返り値

双方向リンクリストが空かどうかを返します。