SplDoublyLinkedList::push

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::push双方向リンクリストの末尾に要素を追加する

説明

public SplDoublyLinkedList::push ( mixed $value ) : void

value を双方向リンクリストの末尾に追加します。

パラメータ

value

追加したい値。

返り値

値を返しません。