Giriş

Keyfi duyarlıklı matematik işlemleri için PHP ikilik hesap makinesi işlevleri sağlar. Hesap makinesi herhangi bir boyut ve tamlıkta sayılar 2147483647'ye kadar (veya 0x7FFFFFFF) desteklenir, yeterli bellek yoksa dizge olarak gösterilir.

Dikkat

string türünde bir terim bekleyen bir BCMath işlevine float türünde değer aktarılması, PHP'nin float değerleri string türüne dönüştürme yolundan dolayı istenen etkiyi sağlamayabilir (string üstel gösterim içerebilir ama üstel gösterim BCMath tarafından desteklenmez, ayrıca ondalık ayracı yerele bağımlıdır ama BCMath burada ondalık nokta bekler).

<?php
$num1 
0// (string) 0 => '0'
$num2 = -0.000005// (string) -0.000005 => '-5.05E-6'
echo bcadd($num1$num26); // => '0.000000'

setlocale(LC_NUMERIC'de_DE'); // uses a decimal comma
$num2 1.2// (string) 1.2 => '1,2'
echo bcsub($num1$num21); // => '0.0'
?>