Özellikler

Sınıf üyesi değişkenlere "özellik" denir. Bunlara bazan "öznitelik" veya "alan" dendiğini de görürsünüz, fakat bu kılavuzun amaçları doğrultusunda biz "özellik" terimini kullanacağız. Bunlar normal değişken bildiriminin önüne public, protected, veya private anahtar sözcükleri getirilerek bildirilir. Bildirim, bir ilklendirme olarak da yapılabilir; bu durumda bir sabit değerle ilklendirme yapılmalıdır. Yani, derleme sırasında değerlendirilebilmeli, çalışma anında değerlendirilebilecek bilgiler içermemelidir.

public, protected, ve private sözcüklerinin anlamları için Görünürlük belgesine bakınız.

Bilginize:

PHP 4 ile geriye uyumluluğu sağlamak için, PHP 5 özellik bildiriminde public, protected, veya private yerine (veya ek olarak) hala var sözcüğü kabul edilmektedir. Ancak, var artık gerekli değildir. PHP'nin 5.0'dan 5.1.3'e kadar olan sürümlerinde, var kullanımı önerilmeyen kullanım olarak ele alınır ve bir E_STRICT uyarısı çıktılanırdı; PHP 5.1.3'ten beri önerilmeme durumu ortadan kalkmış olup bir uyarı çıktılanmamaktadır.

Bir özelliği public, protected, veya private yerine var kullanarak bildirirseniz PHP 5 özelliği public olarak bildirilmiş gibi ele alır.

Duruk olmayan özelliklere, yöntemleri içinden -> (Nesne İşleci): $this->özellik (burada özellik özelliğin ismidir) kullanarak erişilir. Duruk özelliklere ise :: (Çift İki nokta imi): self::özellik kullanarak erişilir. Duruk ve duruk olmayan özellikler arasıdaki fark hakkında daha ayrıntılı bilgi için static Anahtar Sözcüğü bölümüne bakınız.

Yöntem bir nesne bağlamından çağrılıyorsa $this sözde değişkeni sınıf yöntemleri içinde de kullanılabilir. $this, yöntemi çağıran nesneye (yöntemin ait olduğu nesneye) bir gönderimdir. Fakat yöntem, bir ikincil nesne bağlamından duruk olarak çağrılıyorsa, bu, birincil nesne de olabilir.

Örnek 1 - Özellik bildirimi

<?php
class SimpleClass
{
   
// PHP 5.6.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var1 'hello ' 'world';
   
   
// PHP 5.3.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var2 = <<<EOD
hello world
EOD;
   
// PHP 5.6.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var3 1+2;
   
   
// geçersiz özellik bildirimleri:
   
public $var4 self::myStaticMethod();
   public 
$var5 $myVar;

   
// geçerli özellik bildirimleri:
   
public $var6 myConstant;
   public 
$var7 = array(truefalse);

   
// PHP 5.3.0 ve sonrasında geçerli:
   
public $var8 = <<<'EOD'
hello world
EOD;
}
?>

Bilginize:

Sınıflar ve nesnelerle çalışan bazı işlevler vardır. Bunlar için Sınıf ve Nesne İşlevleri bölümüne bakınız.

PHP 5.3.0 ve sonrasında, Yorumsuz metinler, yorumlu metinler ve özellik bildirimleri herhangi bir duruk veri bağlamında kullanılabilir.

Örnek 2 - Özellik ilklendirmede yorumsuz metin kullanımı

<?php
class foo {
   
// PHP 5.3.0'dan beri
   
public $bar = <<<'EOT'
bar
EOT;
   public 
$baz = <<<EOT
baz
EOT;
}
?>

Bilginize:

Yorumlu ve yorumsuz metin desteği PHP 5.3.0'da eklenmiştir.