SplDoublyLinkedList::unshift

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::unshift双方向リンクリストの先頭に要素を追加する

説明

public SplDoublyLinkedList::unshift ( mixed $value ) : void

value を双方向リンクリストの先頭に追加します。

パラメータ

value

追加する値。

返り値

値を返しません。