SplDoublyLinkedList::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::valid双方向リンクリストにまだノードがあるかどうかを調べる

説明

public SplDoublyLinkedList::valid ( void ) : bool

双方向リンクリストにまだノードがあるかどうかを調べます。

パラメータ

この関数にはパラメータはありません。

返り値

双方向リンクリストにまだノードが含まれる場合に TRUE、 そうでない場合に FALSE を返します。