Örnekler

Aşağıda, PHP hata işleme yeteneklerinin kullanımına ilişkin bir örneğe yer verilmiştir. Hataları işleme sokan işlevin iletilerinin (XML biçeminde) bir dosyaya yazılması; kodlama mantığıyla çelişen önemli hataların ise geliştiriciye eposta ile gönderilmesi sağlanmıştır.

Örnek 1 Bir betikte hataların yakalanıp işleme sokulması

<?php
// Kendi hata işleme sistemimizi oluşturacağız.
error_reporting(0);

// kullanıcı tanımlı hata eylemcisi
function userErrorHandler($errno$errmsg$filename$linenum$vars)
{
    
// Hata iletisi için zaman damgası
    
$dt date("Y-m-d H:i:s (T)");

    
// Hata iletisi türlerini bir ilişkisel dizi olarak tanımlayalım.
    // Aslında sadece E_WARNING, E_NOTICE, E_USER_ERROR,
    // E_USER_WARNING ve E_USER_NOTICE kullanılacak.
    
$errortype = array (
                
E_ERROR              => 'Hata',
                
E_WARNING            => 'Uyarı',
                
E_PARSE              => 'Çözümleme Hatası',
                
E_NOTICE             => 'Bilginize',
                
E_CORE_ERROR         => 'PHP Hatası',
                
E_CORE_WARNING       => 'PHP Uyarısı',
                
E_COMPILE_ERROR      => 'Derleme Hatası',
                
E_COMPILE_WARNING    => 'Derleme Uyarısı',
                
E_USER_ERROR         => 'Kullanıcı Hatası',
                
E_USER_WARNING       => 'Kullanıcı Uyarısı',
                
E_USER_NOTICE        => 'Kullanıcı Bildirimi',
                
E_STRICT             => 'Çalışma Anı Bildirimi',
                
E_RECOVERABLE_ERROR  => 'Yakalanabilir Ölümcül Hata'
                
);
    
// Hataların oluşumunu izlemek için hataları bir değişkene kaydedelim
    
$user_errors = array(E_USER_ERRORE_USER_WARNINGE_USER_NOTICE);

    
$err "<errorentry>\n";
    
$err .= "\t<datetime>" $dt "</datetime>\n";
    
$err .= "\t<errornum>" $errno "</errornum>\n";
    
$err .= "\t<errortype>" $errortype[$errno] . "</errortype>\n";
    
$err .= "\t<errormsg>" $errmsg "</errormsg>\n";
    
$err .= "\t<scriptname>" $filename "</scriptname>\n";
    
$err .= "\t<scriptlinenum>" $linenum "</scriptlinenum>\n";

    if (
in_array($errno$user_errors)) {
        
$err .= "\t<vartrace>" wddx_serialize_value($vars"Variables") . "</vartrace>\n";
    }
    
$err .= "</errorentry>\n\n";

    
// Denemek için:
    // echo $err;

    // Hatayı günlüğe kaydedelim ve önemliyse ayrıca bana postalayalım
    
error_log($err3"/usr/local/php4/error.log");
    if (
$errno == E_USER_ERROR) {
        
mail("[email protected]""Critical User Error"$err);
    }
}


function 
distance($vect1$vect2)
{
    if (!
is_array($vect1) || !is_array($vect2)) {
        
trigger_error("Değiştirgeler yanlış, dizi belirtilmesi bekleniyor",
                       
E_USER_ERROR);
        return 
NULL;
    }

    if (
count($vect1) != count($vect2)) {
        
trigger_error("Vektörlerin aynı boyutta olması gerekir"E_USER_ERROR);
        return 
NULL;
    }

    for (
$i=0$i<count($vect1); $i++) {
        
$c1 $vect1[$i]; $c2 $vect2[$i];
        
$d 0.0;
        if (!
is_numeric($c1)) {
            
trigger_error(
                
"1. vektörün $i konumu bir sayı değil, 0 kullanılıyor",
                
E_USER_WARNING);
            
$c1 0.0;
        }
        if (!
is_numeric($c2)) {
            
trigger_error(
                
"2. vektörün $i konumu bir sayı değil, 0 kullanılıyor",
                
E_USER_WARNING);
            
$c2 0.0;
        }
        
$d += $c2*$c2 $c1*$c1;
    }
    return 
sqrt($d);
}

$old_error_handler set_error_handler("userErrorHandler");

// Tanımsız sabit, bir uyarı üretir
$t TANIMSIZIM;

// bazı "vektörler" tanımlayalım
$a = array(23"foo");
$b = array(5.54.3, -1.6);
$c = array(1, -3);

// bir kullanıcı hatası üretelim
$t1 distance($c$b) . "\n";

// başka bir bir kullanıcı hatası üretelim
$t2 distance($b"ben bir dizi değilim") . "\n";

// bir uyarı üretelim
$t3 distance($a$b) . "\n";

?>