mail

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mailEposta gönderir

Açıklama

mail ( string $kime , string $konu , string $ileti [, string $ek_başlıklar [, string $ek_değiştirgeler ]] ) : bool

Sends an email.

Değiştirgeler

kime

Epostanın alıcısı veya alıcıları.

Bu dizgenin biçemi » RFC 2822'ye uygun olmalıdır. Bazı örnekler:

konu

Epostanın konusu.

Dikkat

Konu » RFC 2047'nin koşullarını yerine getirmelidir.

ileti

Gönderilecek ileti.

Her satır bir satırsonu (\n) karakteri ile bitmeli ve 70 karakterden uzun olmamalıdır.

Dikkat

(Sadece Windows'ta) PHP, bir SMTP sunucu ile doğrudan konuşacaksa, bir satırın başında noktaya rastlanırsa bu nokta silinir. Bu hoşunuza gitmiyorsa bu noktaları çift nokta haline getirin.

<?php
$text 
str_replace("\n.""\n.."$text);
?>

ek_başlıklar (seçimlik)

Eposta başlığının sonuna yerleştirilecek dizge.

Bu genellikle ek başlıklar eklemek için kullanılır (From, Cc, Bcc gibi). Çok sayıda başlık eklenecekse bunlar birer CRLF (\r\n) ile birbirlerinden ayrılmalıdır.

Bilginize:

Eposta gönderilirken bir From başlığı içermesi gerekir. Bu başlık, bu değiştirge ile belirtilebileceği gibi öntanımlı gönderici adresini php.ini dosyasında da belirtmek mümkündür.

Bunu yapmazsanız şöyle bir hata alırsınız: Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing (Uyarı: mail(): php.ini dosyasında "sendmail_from" atanmamış veya özel "From:" başlığı eksik). From başlığı Windows altında Return-Path başlığını da tanımlar.

Bilginize:

Eğer ileti alınmazsa satırsonlarını CRLF (\r\n) ile değil sadece LF (\n) ile sonlandırmayı deneyin. Bazı düşük kaliteli Unix eposta sunucuları LF karakterlerini özdevinimli olarak CRLF karakterleri ile değiştirir (CRLF kullanıldıysa sonuç CRCRLF olur). Bu yöntem » RFC 2822'ye uygun olmadığından başka çare yoksa kullanılmalıdır.

ek_değiştirgeler (seçimlik)

Eposta gönderirken kullanılan programa komut satırı seçenekleri aktarmak için kullanılır. Eposta gönderme programının adı sendmail_path yapılandırma yönergesinde belirtilir. Örneğin, sendmail kullanılıyorsa bu değiştirgeyi -f komut satırı seçeneği ile zarf gönderici adresini belirtmek için kullanabilirsiniz.

Zarf göndericisinin (-f) bu değiştirge ile belirtildiği durumda, iletiye bir 'X-Warning' başlığının eklenmemesi için HTTP sunucusunu çalıştıran kullanıcının sendmail yapılandırma dosyasını güvenilir kullanıcı olarak kaydedilmesi gerekir. sendmail kullanıcıları için, bu dosyanın yeri: /etc/mail/trusted-users.

Dönen Değerler

Eposta sunucu tarafından başarıyla teslim alınmışsa TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Yalnız şuna dikkat edin: Epostanın sunucu tarafından teslim alınması, epostanın alıcısına ulaştığı anlamına gelmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 (Sadece Windows) Tüm özel başlıklar (From, Cc, Bcc, Date gibi) desteklenir ve bunlar harf büyüklüğüne duyarsızdır. (Özel başlıklar ilk MTA tarafından değil, PHP tarafından yorumlanır. PHP'nin 4.3'ten önceki sürümlerinde sadece Cc başlığı, o da harf büyüklüğüne duyarlı olarak desteklenirdi.)
4.2.3 ek_değiştirgeler, eğer safe_mode etkin değilse iptal edilir ve mail() işlevi bunu bir uyarı iletisi ile belirtip FALSE döndürür.
4.0.5 ek_değiştirgeler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Eposta gönderimi

mail() işlevi ile basit bir eposta gönderelim:

<?php
// İleti
$ileti "Line 1\nLine 2\nLine 3";

// Satırlarımızın 70 karakterden uzun olanlarını katlamamız lazım
$ileti wordwrap($ileti70);

// Epostayı gönderelim
mail('[email protected]''İleti konusu'$ileti);
?>

Örnek 2 - Ek başlıklarla eposta gönderimi

From ve Reply-To adreslerini ek başlıklar olarak belirtelim:

<?php
$kime      
'[email protected]';
$konu      'konu';
$ileti     'Merhaba';
$başlıklar 'From: [email protected]"\r\n" .
    
'Reply-To: [email protected]"\r\n" .
    
'X-Mailer: PHP/' phpversion();

mail($kime$konu$ileti$başlıklar);
?>

Örnek 3 - Ek komut satırı seçenekleriyle eposta gönderimi

sendmail_path yönergesinde belirtilen posta gönderme programına komut satırı değiştirgeleri aktarmak için ek_değiştirgeler değiştirgesi kullanılabilir.

<?php
mail
('[email protected]''the subject''the message'null,
   
'[email protected]');
?>

Örnek 4 - HTML eposta gönderimi

mail() işleviyle HTML eposta göndermek de mümkündür.

<?php
// çok sayıda alıcı
$to  '[email protected]', '// virgüle dikkat
$to .= '[email protected]';

// konu
$subject 'Ağustos ayında hatırlanacak doğum günleri';

// ileti
$message '
<html>
<head>
  <title>Ağustos ayında hatırlanacak doğum günleri</title>
</head>
<body>
  <p>Ağustos ayındaki doğum günleri!</p>
  <table>
    <tr>
      <th>Kişi</th><th>Gün</th><th>Ay</th><th>Yıl</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ali</td><td>3</td><td>Ağustos</td><td>1970</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Veli</td><td>17</td><td>Ağustos</td><td>1973</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
'
;

// HTML eposta göndermek için, the Content-type başlığı belirtilmeli
$headers  'MIME-Version: 1.0' "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' "\r\n";

// Ek başlıklar
$headers .= 'To: Mary <[email protected]>, Kelly <[email protected]>' "\r\n";
$headers .= 'From: Birthday Reminder <[email protected]>' "\r\n";
$headers .= 'Cc: [email protected]"\r\n";
$headers .= 'Bcc: [email protected]"\r\n";

// İletiyi postalayalım
mail($to$subject$message$headers);
?>

Bilginize:

HTML veya daha karmaşık bir eposta göndermek isterseniz » PEAR::Mail_Mime PEAR paketini kullanmanızı öneririz.

Notlar

Bilginize:

mail() işlevinin Windows gerçeklenimi bir çok bakımdan Unix gerçekleniminden farklıdır. Birincisi, iletileri göndermek için yerel bir program kullanılmaz, doğrudan soketlerle çalışılır ve MTA'nın soketi dinlediği varsayılır.

İkincisi, From:, Cc:, Bcc: ve Date: gibi özel başlıklar, epostayı ilk alan MTA tarafından yorumlanmaz, fakat PHP tarafından çözümlenir.

Aslında, to değiştirgesinin "Birad Soyad <[email protected]>" biçeminde bir adres olmaması gerekir. mail komutu MTA ile anlaşırken bunu gerektiği gibi çözümleyemeyebilir.

Bilginize:

Çok sayıda epostayı göndermek için mail() işlevini bir döngüye sokmak hiç de iyi bir fikir değildir. Bu işlev her eposta için SMTP soketini açıp kapadığından verimli değildir.

Çok sayıda eposta göndermek için, » PEAR::Mail ve » PEAR::Mail_Queue paketlerine bakınız.

Bilginize:

Şu RFC'ler yararlı olabilir: » RFC 1896, » RFC 2045, » RFC 2046, » RFC 2047, » RFC 2048, » RFC 2049 ve » RFC 2822.

Ayrıca Bakınız