openssl_decrypt

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_decryptVerinin şifresini çözer

Açıklama

openssl_decrypt ( string $veri , string $yöntem , string $parola [, string $ham_girdi = false ] ) : string

Bir ham veya base64 kodlu bir dizgeyi veri olarak alıp belirtilen yöntem ve parola'yı kullanarak verinin şifresini çözer.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

veri

Şifresi çözülecek veri.

yöntem

Şifreleme yöntemi.

parola

Parola.

ham_girdi

TRUE belirtilirse veri değiştirgesinde ham bir dizge, FALSE belirtilirse base64 kodlu bir dizge bulunduğu varsayılır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa şifresi çözülmüş veriyi bir dizge olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

yöntem değiştirgesi ile bilinmeyen bir şifreleme algoritması belirtilmişse E_WARNING seviyesinde bir hata oluşur.

Ayrıca Bakınız