sscanf

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

sscanfGirdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar

Açıklama

sscanf ( string $dizge , string $biçem [, mixed &$... ] ) : mixed

sscanf() işlevi, printf() işlevinin tersine çıktıyı biçemlemek yerine girdiyi bir biçeme göre çözümler. sscanf() belirtilen dizge dizgesini okur ve ayrıntıları sprintf() belgesinde açıklanan bir biçem dizgesine göre bu dizgeyi yorumlar.

Biçem dizgesindeki herhangi bir boşluk karakteri girdi dizgesindeki herhangi bir boşluk karakteriyle eşleşir. Yani, biçem dizgesindeki bir sekme karakteri (\t) girdi dizgesindeki tek bir boşluk karakteri ile eşleşebilir.

Değiştirgeler

dizge

Yorumlanacak dizge.

biçem

Girdi dizgesinin yorumlanmasında kullanılacak dizge. Bu dizge ile ilgili ayrıntılar için sprintf() işlevinin belgesine bakınız.

...

Çözümlenen değerleri içermek üzere aktarımı isteğe bağlı gönderimli değişkenler.

Dönen Değerler

İşleve sadece iki değiştirge aktarılmışsa, çözümlenen değerler bir dizi içinde döndürülür. İsteğe bağlı değiştirgeler belirtilmişse işlev bu değiştirgelere atanan değer sayısını döndürür. İsteğe bağlı değiştirgelerin gönderimli olarak aktarılmaları gerekir.

Örnekler

Örnek 1 - sscanf() örneği

<?php
// Seri numarasını döndürelim
list($serial) = sscanf("SN/2350001""SN/%d");
// üretim tarihini de döndürelim
$mandate "January 01 2000";
list(
$month$day$year) = sscanf($mandate"%s %d %d");
echo 
"$serial numaralı mal şu tarihte üretildi: $year-" .
      
substr($month03) . "-$day\n";
?>

İşleve isteğe bağlı değiştirgeler belirtilmişse işlev bu değiştirgelere atanan değer sayısını döndürür.

Örnek 2 - Seçimlik değiştirgelerle sscanf() kullanımı

<?php
// Yazar bilgisiyle bir DocBook girdisi üretelim
$auth "24\tLewis Carroll";
$n sscanf($auth"%d\t%s %s"$id$first$last);
echo 
"<author id='$id'>
    <firstname>
$first</firstname>
    <surname>
$last</surname>
</author>\n"
;
?>

Ayrıca Bakınız

  • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
  • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür