Dizge İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Daha güçlü dizge işleme ve değiştirme işlevleri için POSIX düzenli ifade işlevleri ve Perl uyumlu düzenli ifade işlevleri bölümlerine bakınız.

İçindekiler

 • addcslashes — Dizgeye C tarzı öncelem uygular
 • addslashes — Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
 • bin2hex — Bir ikil verinin onaltılık gösterimini elde eder
 • chop — rtrim işlevinin takma adıdır
 • chr — Kodu belirtilen karakteri döndürür
 • chunk_split — Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
 • convert_cyr_string — Bir Kril karakter kümesini bir diğerine çevirir
 • convert_uudecode — Uuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir
 • convert_uuencode — Bir dizgeyi uuencode algoritmasıyla kodlar
 • count_chars — Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
 • crc32 — Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
 • crypt — Tek yönlü dizge şifrelemesi yapar
 • echo — Bir veya daha fazla dizgeyi çıktılar
 • explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
 • fprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • get_html_translation_table — htmlspecialchars ve htmlentities tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür
 • hebrev — Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür
 • hebrevc — Mantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür
 • hex2bin — Decodes a hexadecimally encoded binary string
 • html_entity_decode — Dönüştürülebilecek tüm HTML öğelerini karakter haline getirir
 • htmlentities — Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
 • htmlspecialchars_decode — Özel HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür
 • htmlspecialchars — Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
 • implode — Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder
 • join — implode işlevinin takma adıdır
 • lcfirst — Bir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar
 • levenshtein — İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
 • localeconv — Sayısal biçemleme bilgisini döndürür
 • ltrim — Dizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • md5_file — Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
 • md5 — Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
 • metaphone — Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
 • money_format — Bir sayıyı para olarak biçemler
 • nl_langinfo — Dili ve yerel bilgisini sorgular
 • nl2br — Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
 • number_format — Sayıyı binlik bölümlere ayırır
 • ord — Karakterin ASCII değerini döndürür
 • parse_str — Dizge içindeki değişkenleri çözümler
 • print — Bir dizge çıktılar
 • printf — Biçemli bir dizge çıktılar
 • quoted_printable_decode — ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin 8 bitlik sürümünü döndürür
 • quoted_printable_encode — 8 bitlik bir dizgenin ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) sürümünü döndürür
 • quotemeta — Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler
 • rtrim — Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • setlocale — Yereli ayarlar
 • sha1_file — Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar
 • sha1 — Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar
 • similar_text — İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar
 • soundex — Bir dizgenin sestek anahtarını hesaplar
 • sprintf — Biçemli bir dizge döndürür
 • sscanf — Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • str_getcsv — Bir CSV dizgesinin girdilerini bir dizinin elemanlarına paylaştırır
 • str_ireplace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz
 • str_pad — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur
 • str_repeat — Bir dizgeyi yineler
 • str_replace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir
 • str_rot13 — Bir dizgeye rot13 dönüşümü uygular
 • str_shuffle — Bir dizgenin karakterlerini devşirir
 • str_split — Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
 • str_word_count — Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
 • strcasecmp — İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
 • strchr — strstr işlevinin takma adıdır
 • strcmp — İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
 • strcoll — Yerele göre dizge karşılaştırma
 • strcspn — Maske ile eşleşMEyen ilk parçanın uzunluğunu bulur
 • strip_tags — Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar
 • stripcslashes — addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
 • stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
 • stripslashes — Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
 • stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
 • strlen — Dizge uzunluğunu döndürür
 • strnatcasecmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
 • strnatcmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
 • strncasecmp — İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
 • strncmp — İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
 • strpbrk — Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
 • strpos — Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
 • strrchr — Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
 • strrev — Bir dizgeyi ters çevirir
 • strripos — Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
 • strrpos — Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
 • strspn — Dizgenin, maskenin tam karakterleri ile eşleşen ilk parçasının uzunluğunu bulur
 • strstr — İlk alt dizgeyi bulur
 • strtok — Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
 • strtolower — Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
 • strtoupper — Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
 • strtr — Belli karakterleri dönüştürür
 • substr_compare — İki dizgenin belli bir konumdan itibaren belli uzunluktaki parçalarını bayt bayt karşılaştırır
 • substr_count — Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur
 • substr_replace — Bir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir
 • substr — Dizgenin bir kısmını döndürür
 • trim — Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • ucfirst — Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
 • ucwords — Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
 • vfprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • vprintf — Biçemli bir dizge çıktılar
 • vsprintf — Biçemli bir dizge döndürür
 • wordwrap — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar