strlen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strlenDizge uzunluğunu döndürür

Açıklama

strlen ( string $dizge ) : int

Belirtilen dizge dizgesinin uzunluğunu döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Uzunluğu ölçülecek dizge.

Dönen Değerler

Dizge boşsa 0 değilse dizgenin uzunluğu ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - strlen() örneği

<?php
$str 
'abcdef';
echo 
strlen($str); // 6

$str ' ab cd ';
echo 
strlen($str); // 7
?>

Ayrıca Bakınız

  • count() - Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür
  • mb_strlen() - Dizge uzunluğu ile döner