streamWrapper::dir_readdir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::dir_readdirDizinden bir girdi okur

Açıklama

public streamWrapper::dir_readdir ( void ) : string

Bu yöntem readdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Varsa sonraki dosya ismini, yoksa FALSE döndürmelidir.

Bilginize:

Dönen değer string türüne dönüştürülür.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - Tar arşivindeki dosyaları listelemek

<?php
class streamWrapper {
    protected 
$fp;

    public function 
dir_opendir($path$options) {
        
$url parse_url($path);

        
$path $url["host"] . $url["path"];

        if (!
is_readable($path)) {
            
trigger_error("$path okunamıyor"E_USER_NOTICE);
            return 
false;
        }
        if (!
is_file($path)) {
            
trigger_error("$path bir dosya değil"E_USER_NOTICE);
            return 
false;
        }

        
$this->fp fopen($path"rb");
        return 
true;
    }

    public function 
dir_readdir() {
        
// Bu girdi için başlığı çıkart
        
$header fread($this->fp512);
        
$data unpack("a100filename/a8mode/a8uid/a8gid/a12size/a12mtime",
                       
$header);

        
// Dosya ismini ve dosya boyunu kırpalım
        
$filename    trim($data["filename"]);

        
// Dosya yık mu? Arşivin sonunda mıyız?
        
if (!$filename) {
            return 
false;
        }

        
$octal_bytes trim($data["size"]);
        
// Dosya boyu sekiz tabanında tanımlı
        
$bytes octdec($octal_bytes);

        
// tar dosya boylarını 512 baytın katlarına
        // yuvarlar (sıfırlarla doldurur)
        
$rest $bytes 512;
        if (
$rest 0) {
            
$bytes += 512 $rest;
        }

        
// Dosya üzerinde ilerleyelim
        
fseek($this->fp$bytesSEEK_CUR);

        return 
$filename;
    }

    public function 
dir_closedir() {
        return 
fclose($this->fp);
    }

    public function 
dir_rewinddir() {
        return 
fseek($this->fp0SEEK_SET);
    }
}

stream_wrapper_register("tar""streamWrapper");
$handle opendir("tar://example.tar");
while (
false !== ($file readdir($handle))) {
    
var_dump($file);
}

echo 
"Al baştan..\n";
rewind($handle);
var_dump(readdir($handle));

closedir($handle);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(13) "construct.xml"
string(16) "dir-closedir.xml"
string(15) "dir-opendir.xml"
string(15) "dir-readdir.xml"
string(17) "dir-rewinddir.xml"
string(9) "mkdir.xml"
string(10) "rename.xml"
string(9) "rmdir.xml"
string(15) "stream-cast.xml"
string(16) "stream-close.xml"
string(14) "stream-eof.xml"
string(16) "stream-flush.xml"
string(15) "stream-lock.xml"
string(15) "stream-open.xml"
string(15) "stream-read.xml"
string(15) "stream-seek.xml"
string(21) "stream-set-option.xml"
string(15) "stream-stat.xml"
string(15) "stream-tell.xml"
string(16) "stream-write.xml"
string(10) "unlink.xml"
string(12) "url-stat.xml"
Al baştan..
string(13) "construct.xml"

Ayrıca Bakınız

  • readdir() - Dizinden bir girdinin ismini okur