SSL bağlamı seçenekleri

SSL bağlamı seçenekleriSSL bağlamı seçeneklerinin listesi

Açıklama

ssl:// ve tls:// aktarımları için bağlamsal seçenekler.

Seçenekler

peer_name string

Kullanılan görevdeşin ismi.Bu değer yoksa akım açılırken kullanılan konağın ismine dayalı olarak tahmin edilir.

verify_peer boolean

SSL sertifikası kullanımının doğrulanmasını gerektirir.

TRUE öntanımlıdır.

verify_peer_name boolean

Görevdeş isminin doğrulanması gerekir.

TRUE öntanımlıdır.

allow_self_signed boolean

Öz imzalı sertifikalara izin verilir. verify_peer gerekir.

FALSE öntanımlıdır.

cafile string

Uzak görevdeşin kimliğini doğrulamak için verify_peer bağlam seçeneği ile kullanmak üzere yerel dosya sistemindeki Sertifika Yetkilisi dosyasının yeri.

capath string

cafile belirtilmemişse veya sertifika yerinde yoksa uygun sertifikayı bulmak için capath tarafından işaret edilen dizin araştırılır. capath doğru olarak betimlenmiş sertifika dizini olmalıdır.

local_cert string

Yerel sertifikanın dosya sistemindeki yeri. Sertifikanızı ve özel anahtarınızı içeren PEM kodlamalı bir dosya olmalıdır. Seçimlik olarak sertifika sağlayıcıların sertifika zincirini içerebilir. Ayrıca, özel anahtar local_pk ile belirtilen bir dosyayı da içerebilir.

local_pk string

Dosya sisteminde sertifika (local_cert) ve özel anahtar için ayrı dosyalar olması durumunda yerel özel anahtar dosyasının yolu.

passphrase string

local_cert dosyanızı kodlayan anahtar parolası.

CN_match string

Beklenen bilinen isim (Common Name). PHP sınırlı bir dosya kalıbı eşletirmesi yapmaya çalışır. Eğer bu bilinen isim bununla eşleşmiyorsa bağlantı gerçekleşmeyecektir.

Bilginize: Bu seçeneğin kullanımı önerilmemektedir. PHP 5.6.0 itibariyle peer_name kullanılmalıdır.

verify_depth integer

Sertifika zinciri çok derinse çıkılır.

Doğrulama yapılmaması öntanımlıdır.

ciphers string

Kullanılabilir şifrelerin listesi belirtilir. Dizge biçemi » ciphers(1) kılavuz sayfasında açıklanmıştır.

DEFAULT öntanımlıdır.

capture_peer_cert boolean

TRUE belirtilirse peer_certificate bağlam seçeneği görevdeşin sertifikasını içererek oluşturulur.

capture_peer_cert_chain boolean

TRUE belirtilirse peer_certificate_chain bağlam seçeneği sertifika zincirini içererek oluşturulur.

SNI_enabled boolean

TRUE atanırsa sunucu ismi belirteci (SNI) etkin olur. Böylece aynı IP adresinde çok sayıda sertifika mümkün olur.

SNI_server_name string

Atanan değer sunucu ismi belirteci için sunucu ismi olarak kullanılır. Bir değer atanmazsa, sunucu ismi akım açılırken kullanılan konak ismine dayanarak tahmin edilir.

Bilginize: Bu seçeneğin kullanımı önerilmemektedir. PHP 5.6.0 itibariyle peer_name kullanılmalıdır.

disable_compression boolean

TRUE atanırsa TLS sıkıştırması yapılmaz. Bu, CRIME (SUÇ) saldırı vektörünü azaltmaya yardımcı olabililir.

peer_fingerprint string | array

Uzak sertifika özeti belirtilenle eşleşmezse çıkar.

Değer string türünde belirtilmişse, uzunluk katıştırma algoritmasından belirlenir ("md5" için 32, "sha1" için 40 gibi).

Değer array türünde belirtilmişse, anahtarlar katıştırma algoritmasının ismini, değerler umulan özeti içerir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.6.0 peer_fingerprint ve verify_peer_name eklendi. verify_peer için öntanımlı değer TRUE oldu.
5.4.13 disable_compression eklendi. OpenSSL >= 1.0.0 gerekir.
5.3.2 SNI_enabled ve SNI_server_name eklendi.

Notlar

Bilginize: https:// ve ftps:// sarmalayıcıları için ssl:// temel aktarım olduğundan, ssl://'e uygulanan bağlamsal seçenekler ayrıca https:// ve ftps://'e de uygulanır.

Bilginize: SNI'nin (Server Name Indication - Sunucu ismi belirteci) kullanılabilmesi için PHP'nin OpenSSL 0.9.8j veya daha üst sürümü ile derlenmesi gerekir. SNI desteği olup olmadığını anlamak için OPENSSL_TLSEXT_SERVER_NAME kullanılır.

Ayrıca Bakınız