Temeller

PHP'de değişkenler dolar işaretini takip eden bir değişken adı ile gösterilir. Değişken adı büyük-küçük harf duyarlıdır.

Değişken isimleri PHP'deki diğer yaftalarla aynı kurallara tabidir. Geçerli bir değişken ismi bir harf veya alt çizgi imi ile başlar, herhangi sayıda harf, sayı veya alt çizgi iminden oluşur. Düzenli ifade olarak, şu şekilde ifade edilebilir: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Bilginize: Burada kastedilen harf a-z veya A-Z arasındaki ASCII harfler ve 127 ile 255 (0x7f-0xff) arasındaki baytlardır.

Bilginize: $this atama yapılamayan özel bir değişkendir.

İpucu

Ayrıca Kullanıcı Alanı İsimlendirme Kılavuzu belgesine de bakınız.

Değişkenlerle ilgili işlevler hakkında bilgi için, Değişkenlerle ilgili işlevler belgesine bakınız.

<?php
$var 
'Kemal';
$Var 'gel';
echo 
"$var$Var";      // "Kemal, gel" yazdırır

$4site 'dene bakalım';     // geçersiz; sayı ile başlar
$_4site 'dene bakalım';    // geçerli; alt çizgi ile başlar
$diğer 'gerekirse diye';   // geçerli; ISO-8859-9'da 'ğ' harfi 127-255
                             // arasında, UTF-8'de ise iki baytı 127-255
                             // arasındadır.
?>

Öntanımlı olarak, değişkenler her zaman değerleriyle atanır. Başka bir deyişle, bir değişkene bir ifade atandığında özgün ifade bütün değeriyle hedef değişkene kopyalanır. Bu demektir ki, örneğin, bir değişkenin değerini başka bir değişkene atadıktan sonra, değişkenlerden birisinin değerini değiştirmenin diğeri üzerinde etkisi olmayacaktır. Bu çeşit atama hakkında daha fazla bilgi için, İfadeler bölümüne bakınız.

PHP değişkenlere değer atamak için başka bir yol daha sunar: Gönderimli atama. Yani, yeni değişken sadece asıl değişkene gönderim yapar (diğer bir deyişle, "onun takma adı olur" veya "onu gösterir") Gönderim yapılan değişkendeki değişiklikler aslını da etkiler, tersi de geçerlidir.

Gönderimli atama için, gönderim yapılacak (daha önce değer atanmış) değişkenin başına ve imi (&) ekleyin. Örneğin, aşağıdaki kod parçası iki kez 'Benim adım Mustafa' yazar:

<?php
$foo 
'Mustafa';          // 'Mustafa' değerini $foo değişkenine ata
$bar = &$foo;              // $foo değişkenini $bar değişkenine gönderimli ata
$bar "Benim adım $bar";  // $bar değişkenini değiştir ...
echo $bar;
echo 
$foo;                 // $foo değişkeninin değeri de değişti.
?>

Dikkat edilmesi gereken önemli bir şey de sadece isimli değişkenlerin gönderimle atanabileceğidir.

<?php
$foo 
25;
$bar = &$foo;      // Bu geçerli bir atamadır.
$bar = &(24 7);  // Geçersiz; isimlendirilmemiş bir ifadeye gönderim yapıyor

function test()
{
   return 
25;
}

$bar = &test();    // Geçersiz.
?>

PHP'de değişkenleri ilklendirmek gerekmez ancak baştan bir değer atamak oldukça iyi bir alışkanlıktır. İlklendirilmeyen değişkenlerin kullanıldıkları bağlamda türlerine bağlı olarak öntanımlı değerleri vardır; öntanımlı değer boolean için FALSE, integer ve float için sıfır, string için boş metin (örnekte echo da kullanıldı), array için ise boş bir dizidir.

Örnek 1 - İlklendirilmemiş değişkenlerin öntanımlı değerleri

<?php
// Herhangi bir bağlamda tanımlanmamış veya
// gönderim yapılmamış değişken;  NULL sonuç verir.
var_dump($tanımsız_değişken);

// Mantıksal değer kullanımı;  'false' çıktısı verir
// (Bu sözdizimi için üç terimli işlecine bakınız)
echo($tanımsız_mantıksallık "true\n" "false\n");

// Dizge kullanımı;  çıktısı: 'string(3) "abc"'
$tanımsız_metin .= 'abc';
var_dump($tanımsız_metin);

// Tamsayı kullanımı;  'int(25)' çıktılar.
$tanımsız_tamsayı += 25;    // 0 + 25 => 25
var_dump($tanımsız_tamsayı);

// Gerçek sayı kullanımı;  'float(1.25)' çıktılar.
$tanımsız_sayı += 1.25;
var_dump($tanımsız_sayı);

// Dizi kullanımı; çıktısı: array(1) {  [3]=>  string(3) "def" }
$tanımsız_dizi[3] = "def"// array() + array(3 => "def") => array(3 => "def")
var_dump($tanımsız_dizi);

// Nesne kullanımı; yeni stdClass nesnesi oluşturur
// (Öntanımlı sınıflar belgesine bakınız:
// http://www.php.net/manual/tr/reserved.classes.php)
// Çıktısı: object(stdClass)#1 (1) {  ["foo"]=>  string(3) "bar" }
$tanımsız_nesne->foo 'bar';
var_dump($tanımsız_nesne);
?>

İlklendirilmemiş bir değişkenin öntanımlı değerine güvenmek, içinde aynı değişken isminin kullanıldığı bir dosyayı betiğe dahil ettiğinizde sorun çıkarır. Bunun aynı zamanda büyük bir güvenlik riski omuşturmaması için register_globals yönergesine 'on' değeri atanmalıdır. İlklendirilmemiş değişken kullanımı E_NOTICE seviyesinde hata oluşturur, ancak ilklendirilmemiş bir diziye eleman eklenmesi halinde hata oluşmaz. isset() dil oluşumu bir değişkenin ilklendirilip ilklendirilmediğini öğrenmek için kullanılabilir.