Temel php.ini yönergelerinin tanımları

Bu liste PHP kurulumunuzu yapılandırmakta kullanacağınız yerleşik php.ini yönergelerini içerir. Eklentilerle ilgili yönergeler eklentinin kendi belgelerinde listelenmiş ve açıklanmışladır. Örneğin, oturum yönergeleri ile ilgili bilgileri oturumlar sayfasında bulabilirsiniz.

Bilginize:

Burada listelenen öntanımlılar php.ini yüklenirken kullanılır; değerler kullanıcı içindir ve geliştirilmekte olan php.ini farklı olabilir.

Dil Seçenekleri

Dil ve Çeşitli Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
short_open_tag "1" PHP_INI_PERDIR  
asp_tags "0" PHP_INI_PERDIR PHP 7.0.0'da kaldırıldı.
precision "14" PHP_INI_ALL  
serialize_precision "17" PHP_INI_ALL PHP 5.3.5'e kadar öntanımlı değer 100 idi.
y2k_compliance "1" PHP_INI_ALL  
allow_call_time_pass_reference "1" PHP_INI_PERDIR PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
disable_functions "" sadece >PHP_INI_SYSTEM  
disable_classes "" sadece php.ini  
exit_on_timeout "" PHP_INI_ALL PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
expose_php "1" sadece php.ini  
hard_timeout "2" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.1.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.multibyte "0" PHP_INI_ALL PHP 5.4.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.script_encoding NULL PHP_INI_ALL PHP 5.4.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.detect-unicode NULL PHP_INI_ALL PHP 5.4.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.signal_check "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.assertions "1" Kısıtlamalarla PHP_INI_ALL PHP 7.0.0 ve sonrasında mevcuttur.
zend.ze1_compatibility_mode "0" PHP_INI_ALL PHP 5.3.0'da kaldırıldı.
detect_unicode "1" PHP_INI_ALL PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur. PHP 5.4.0'da ismi zend.detect-unicode oldu.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

short_open_tag boolean

PHP'nin başlangıç etiketinin kısa gösteriminin kullanımına izin verilip verilmediğini söyler. PHP'yi XML içinde kullanmak isterseniz <?xml ?> satırını kullanmak için bu kısa etiket kullanımını iptal edip uzun etiket (<?php ?>) kullanabilirsiniz. Aksi takdirde satırı <?php echo '<?xml version="1.0"?>';?> şeklinde PHP'ye yazdırabilirsiniz.

Bilginize:

Bu yönerge ayrıca, <? echo'ya eşdeğer olan <?= kısaltmasını da etkiler. Bu kısaltmayı kullanabilmek için short_open_tag yönergesinin değeri 1 olmalıdır.

asp_tags boolean
Normal <?php ?> etiketlerine ek olarak ASP tarzı <% %> etiketlerinin kullanımını etkin kılar. Bu yönerge, değişken değerli yazdırma kısaltmasını da (<%= $değer %>) etkiler. Daha ayrıntılı bilgi için HTML'den Kaçmak bölümüne bakınız.

asp_tags ile ilgili değişiklikler
Sürüm: Açıklama
7.0.0 PHP'den kaldırıldı.

precision integer
Gerçek sayılarda ondalık noktadan sonraki anlamlı hane sayısı. -1 böyle sayıların yuvarlatılmasında geliştirilmiş bir algoritmanın kulllanılacağı anlamına gelir.
serialize_precision integer
Gerçek sayılar dizgileştirilirken saklanan ondalık noktadan sonraki anlamlı hane sayısı. -1 böyle sayıların yuvarlatılmasında geliştirilmiş bir algoritmanın kulllanılacağı anlamına gelir.
y2k_compliance boolean
2000 yılı uyumluluğunu uygular (uyumsuz tarayıcılarda sorun çıkarır)
allow_call_time_pass_reference boolean

İşlev çağrısı sırasında değiştirgeler gönderimli aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğini belirler. Bu yöntemin kullanımı Hangi değiştirgelerin gönderimli aktarılacağını işlev bildiriminde belirtmek daha iyidir. Bunu yapıp, betiğinizin, dilin gelecekteki sürümlerinde de düzgün çalışabilmesi için bu yönergeye sıfır atamanız önerilir (yoksa bu özelliği her kullanışınızda bir uyarı alırsınız).

İşlev çağrısı sırasında değiştirgelerin gönderimli aktarımı kodun temizliği açısından önerilmemektedir. Eğer işlev bildiriminde değiştirgenin gönderimli aktarılacağı belirtilmemişse işlev değiştirgesini bilgi vermeden değiştirebilir. Bu yan etkilerden kaçınmak için hangi değiştirgenin gönderimli aktarılacağının sadece işlev bildiriminde belirtilmesi daha iyidir.

Ayrıca bakınız: Gönderimlerle İlgili Herşey.

allow_call_time_pass_reference için değişiklik geçmişi
Sürüm: Açıklama
5.4.0 PHP'den kaldırıldı.
5.3.0 E_DEPRECATED seviyesinden hata çıktılar.
5.0.0 Kullanımı önerilmemektedir ve E_COMPILE_WARNING seviyesinden hata çıktılar.

expose_php boolean

PHP'nin kurulu olduğu sunucuda sürüm bilgisini HTTP başlığına eklemek suretiyle (örn: X-Powered-By: PHP/5.3.7) kendini karşıya gösterip göstermeyeceğini belirler. PHP 5.5.0 öncesinde PHP logo guid'leri ayrıca ilan edilir; böylece onu PHP betiğinizin URL'sine eklemek suretiyle ilgili logonun gösterilmesini sağlarsınız (örn, » https://www.php.net/?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42). Bu ayrıca phpinfo() çıktısını da etkiler ve iptal edildiği zaman olduğu gibi PHP logosu ve bazı bilgiler gösterilmez.

Bilginize:

PHP 5.5.0 ve sonrasında bu guid'ler ve php_logo_guid() işlevi kaldırıldı ve guid'lerin yerine veri URI'leri geldi. Bu bakımdan guid'i URL'ye ekleyerek PHP logosuna erişim artık mümkün değildir. Benzer şekilde, expose_php'nin off yapılması PHP logosunun phpinfo() içinde görünmesini etkilemez.

Ayrıca bakınız: php_logo_guid() ve phpcredits().

disable_functions string
Bu yönerge güvenlik ile ilgili sebeplerle belli işlevleri iptal etmeye yarar. İşlev isimleri aralarına virgül konarak belirtilir. Bu yönerge güvenli kipte etkili değildir.

Bu yönerge ile sadece dahili işlevler iptal edilebilir. Kullanıcı tarafından tanımlanmış işlevler etkilenmez.

Bu yönerge sadece php.ini içinde atanabilir. Örneğin httpd.conf dosyasında tanımlayamazsınız.
disable_classes string
Bu yönerge güvenlik ile ilgili sebeplerle belli sınıfları iptal etmeye yarar. Sınıf isimleri aralarına virgül konarak belirtilir. Bu yönerge güvenli kipte etkili değildir. Bu yönerge sadece php.ini içinde atanabilir. Örneğin httpd.conf dosyasında tanımlayamazsınız.
hard_timeout integer

zend.assertions integer
1 atandığında, Kararlılık denetimleri kodu üretilir ve çalıştırılır (geliştirme kipi). 0 atandığında kod yine üretilir fakat çalıştırılmaz. -1 atandığında ise kod üretilmez ve bu atama kararlılık denetimlerinin maliyetini sıfırlar (üretim kipi).

Bilginize:

Bir süreç üretim kipinde başlatılmışsa, kararlılık denetimleri kodu üretilmediğinden zend.assertions çalışma anında değiştirilemez.

Bir süreç geliştirme kipinde başlatılmışsa, zend.assertions'a çalışma anında -1 atanamaz.

zend.ze1_compatibility_mode boolean

Zend Motoru 1 ile uyumluluk kipini etkin kılar (PHP 4). Nesne kopyalama, tür çarpıtma (özellikleri olmayan nesnelerin türü FALSE veya 0 olarak çarpıtılır) ve nesne karşılaştırmayı etkiler. Bu kipte nesneler öntanımlı olan gönderimle değil değerleriyle aktarılırlar.

Ayrıca bakınız: PHP 4'ten PHP 5'e yükseltme.

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı artık ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.3.0 itibariyle özellik KALDIRILMIŞTIR.

zend.multibyte boolean

Çokbaytlı kodlanmış kaynak dosyalarının çözümlenmesini etkin kılar. Çokbaytlı dizge verisi içinde özel karakterler içeren SJIS, BIG5, vs. gibi karakter kodlamalarını kullanmak için zend.multibyte etkin olmalıdır. UTF-8, EUC gibi ISO-8859-1 uyumlu kodlamalar bu seçeneğin etkinleştirilmesini gerektirmez.

zend.multibyte seçeneğinin etkin olabilmesi için mbstring eklentisi kullanımda (kurulu) olmalıdır.

zend.script_encoding string

Betiğin tepesinde declare(encoding=...) yönergesi görünmediği takdirde bu değer kullanılır. ISO-8859-1 ve UTF-8 ile uyumlu olmayan kodlamalar için zend.multibyte ve zend.script_encoding seçeneklerinin ikisi de etkin olmalıdır.

Kod dizgeleri, mb_convert_encoding() çağrılmış gibi zend.script_enconding'den mbstring.internal_encoding'e çevrilir.

zend.detect_unicode boolean

BOM'a (Bayt sıralama imi) ve dosyanın çokbaytlı karakterler içerip içermediğine bakılır. Bu saptama __halt_compiler() çalıştırılmadan önce yapılır. Sadece Zend Multibyte kipinde kullanılabilir.

zend.signal_check boolean

Sistemin kapanması sırasında sinyal eylemcilerinin yerleştirilip yerleştirilmediğini sınamak için.

detect_unicode boolean

Bayt sırası imine ve dosyanın geçerli çok baytlı karakterleri içerip içermediğine bakar. Bu işlem __halt_compiler() işleme sokulmadan önce yapılır. Sadece Çokbaytlı Zend kipinde kullanılabilir.

exit_on_timeout boolean

Bu Apache1 mod_php modülüne özgü bir yönergedir ve PHP icrası sırasında bir zaman aşımı oluştığu takdirde PHP'yi çalıştıran Apache lat sürecinin çıkmasını sağlar. Böyle bir zaman aşımı Apache1 içinde bazı eklentileri kararsız durumda bırakabilen dahili bir longjmp() çağrısına sebep olur. Süreci sonlandırmak suretiyle takılı kalmış kilitler ve bellek temizlenebilir.

Özkaynak Sınırları

Özkaynak Sınırları
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
memory_limit "128M" PHP_INI_ALL PHP 5.2.0 öncesi "8M", PHP 5.2.0'da "16M"

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

memory_limit integer

Bir betiğin ayırmasına izin verilebilecek belleğin azami miktarını belirler. Bu yönerge, yetersiz betiklerin bir sunucu üzerinde mevcut belleğin tamamını tüketmesini önlemeye yardımcı olur. Belleği sınırlamak istemiyorsanız yönergeye -1 değeri atayın.

PHP 5.2.1 öncesinde, bu yönergeyi kullanabilmek için PHP'yi derlerken --enable-memory-limit yapılandırma seçeneğini kullanmak gerekirdi. 5.2.1 öncesinde bu derleme seçeneği ayrıca, memory_get_usage() ve memory_get_peak_usage() işlevlerinin de tanımlanmasını gerektirirdi.

integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.

Ayrıca bakınız: max_execution_time.

Başarım Arttırma

Başarım Arttırma
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
realpath_cache_size "4M" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur.
realpath_cache_ttl "120" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur. PHP 7.0.16 ve 7.1.2 öncesinde öntanımlı değer "16K" idi.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

realpath_cache_size integer

PHP tarafından kullanılan realpath önbelleğinin boyunu belirler. PHP'nin çok sayıda dosya açtığı sistemlerde gerçekleştirilen dosya işlemlerinin miktarına bağlı olarak bu değerin arttırılması gerekir.

Boyut saklanan dosyanın yol dizgesinin bayt olarak uzunluğunu artı, arabellek girdisiyle ilişkili verinin miktarını gösterir. Yani, arabellekte daha uzun dosya yolu saklamak için arabellek boyutunu arttırmanız gerekir. Bu değer arabelleklenebilen farklı yolların sayısını doğrudan saptayabilmeyi sağlamaz.

Arabellek girdisi için gereken boyut sistemden sisteme değişir.

realpath_cache_ttl integer

Belli bir dosya veya dizin için realpath bilgisini önbellekte tutma süresi (saniye cinsinden). Dosyaların nadiren değiştiği sistemlerde bu değer arttırılabilir.

Veri İşleme

Veri İşleme Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
arg_separator.output "&" PHP_INI_ALL  
arg_separator.input "&" PHP_INI_PERDIR  
variables_order "EGPCS" PHP_INI_PERDIR PHP <= 5.0.5'te PHP_INI_ALL.
request_order "" PHP_INI_SYSTEM|PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
auto_globals_jit "1" PHP_INI_PERDIR  
register_globals "0" PHP_INI_PERDIR PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
register_argc_argv "1" PHP_INI_PERDIR  
register_long_arrays "1" PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.0'dan itibaren kullanımı önerilmemektedir. PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
enable_post_data_reading "1" PHP_INI_PERDIR PHP 5.4.0 ve sonrasında mevcuttur.
post_max_size "8M" PHP_INI_PERDIR  
auto_prepend_file NULL PHP_INI_PERDIR  
auto_append_file NULL PHP_INI_PERDIR  
default_mimetype "text/html" PHP_INI_ALL  
default_charset "" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 ve sonrasında öntanımlı değer "UTF-8" öncesinde boş dizgedir.
always_populate_raw_post_data "0" PHP_INI_PERDIR PHP 7.0.0'da kaldırılmışır.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

arg_separator.output string

PHP'de üretilen URL'leri değiştirgelerine ayırmak için kullanılan ayraç.

arg_separator.input string

Girdi olarak verilen URL'leri değişkenlere çözümlemek için PHP tarafından kullanılan ayraçların listesi.

Bilginize:

Bu yönergede belirtilen her karakter bir ayraç olarak ele alınır!

variables_order string

EGPCS (Environment, Get, Post, Cookie ve Server) değişken çözümleme sırası belirtilir. Örneğin, değer olarak "SP" belirtilirse, PHP, $_SERVER ve $_POST süper küresellerini oluşturacak ama $_ENV, $_GET ve $_COOKIE süper küresellerini oluşturmayacaktır. Değer olarak "" atanırsa hiçbir süper küresel atanmayacaktır.

Kullanımı önerilmeyen register_globals yönergesine 1 atanırsa variables_order yönergesi ayrıca, küresel etki alanındaki ENV, GET, POST, COOKIE ve SERVER değişkenlerinin sırasını da belirler. Örneğin variables_order yönergesine "EGPCS" atanır, register_globals etkinleştirilir ve hem $_GET['action'] hem de $_POST['action'] atanırsa, $action değişkeni $_POST['action'] değerini içerecektir; bunun sebebi örnek yönergemizde P'nin G'den sonra gelmesidir.

Uyarı

CGI ve FastCGI SAPI'lerinin her ikisi için de $_SERVER dizisi ortamdaki değerlerle oluşturulur; S, E'nin yönergedeki yerinden bağımsız olarak daima ES'e eşdeğerdir.

Bilginize:

Ayrıca, $_REQUEST dizisinin içeriği ve sırası da bu yönergeden etkilenir.

request_order string

GET, POST ve Cookie değişkenlerinin $_REQUEST dizisinin içindeki sırasını belirler. Yazma işlemi soldan sağa doğru ilerleyerek yeni değerler eskileri geçersiz kılar.

Bu yönerge atanmazsa $_REQUEST dizisinin içeriği variables_order yönergesiyle belirlenir.

Güvenlik kaygılarından dolayı dağıtımla gelen öntanımlı php.ini dosyaları çerezler için 'C' içermez.

auto_globals_jit boolean

Etkinleştirildiğinde, SERVER REQUEST ve ENV değişkenleri betik çalıştırıldığı zaman değil, değişkenler kullanıldığı anda (tam zamanında) oluşturulur. Bu değişkenler bir betik içinde kullanılmamışlarsa bu yönergenin varlığı bir başarım kazancıyla sonuçlanacaktır.

register_globals, register_long_arrays, ve register_argc_argv PHP yönergeleri, bu yönergenin etkili olabilmesi için etkinleştirilmemelidir. PHP 5.1.3 ve sonrasında register_argc_argv'nin etkisiz kılınmasına gerek yoktur.

Uyarı

SERVER REQUEST ve ENV değişkenlerinin kullanımı derleme sırasında sınanır, dolayısıyla örneğin değişken değişkenler üzerinden kullanılmaları ilklendirilmelerine sebep olmayacaktır.

register_globals boolean

EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) değişkenlerinin küresel değişkenler haline getirilip getirilmeyeceklerini belirler.

PHP 4.2.0 ve sonrasında, bu yönergenin öntanımlı değeri off'tur.

Daha fazla bilgi için register_globals kullanımı adlı güvenlik bölümünü okuyunuz.

register_globals yönergesine çalışma anında (ini_set() ile) değer atanamayacağına dikkat ediniz. Yine de, yukarıda açıklandığı gibi konağınız izin veriyorsa .htaccess kullanabilirsiniz. Örnek .htaccess girdisi: php_flag register_globals off.

Bilginize:

register_globals yönergesi variables_order yönergesinden etkilenir.

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

register_argc_argv boolean
PHP'nin, (GET bilgisini içeren) argv ve argc değişkenlerini bildirip bildirmeyeceğini belirler. Komut satırı bölümüne de bakınız. Bu yönerge PHP 4.0.0'dan itibaren kullanılabilir hale geldi ve daha önce değeri daima "on" idi.
register_long_arrays boolean
PHP'nin kullanımı artık önerilmeyen $HTTP_*_VARS türü uzun önceden tanımlanmış değişkenleri yazmaç haline getirip getirmeyeceğini belirler. Değeri on olduğunda (öntanımlıdır), $HTTP_GET_VARS gibi uzun önceden tanımlanmış değişkenler tanımlanacaktır. Bunları kullanmayacaksanız başarımı arttırmak için etkisiz kılmanızı öneririz. Bunların yerine $_GET gibi süper küresel dizileri kullanmak daha iyidir. like $_GET. Bu yönerge PHP 5.0.0'da kullanılabilir hale gelmiştir.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

enable_post_data_reading boolean
Bu seçeneğin iptali $_POST ve $_FILES verilerinin toplanmamasına sebep olur. Post verisini okumanın tek yolu php://input akım sarmalayıcısı kullanmak olacaktır. POST verisini işlerken bellek tasarrufu yapmak veya isteklere vekalet etmek için kullanışlıdır.
post_max_size integer
POST verisinin azami boyutunu belirler. Bu ayar ayrıca karşıya dosya yükleme işlemlerini de etkiler. Büyük dosyaları karşıya yüklemek için bu değerin upload_max_filesize değerinden büyük olması gerekir. Genelde, memory_limit değerinin post_max_size değerinden büyük olması gerekir. integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz. Eğer POST verisinin boyu post_max_size değerinden büyükse $_POST ve $_FILES süper küreselleri boş olur. Bu, çeşitli yollarla izlenebilir; örneğin, veriyi işleyen betiğe $_GET değişkenini <form action="edit.php?processed=1"> ile aktararak ve ardından $_GET['processed'] atanmış mı diye sınanarak bu yapılabilir.

Bilginize:

PHP bayt değerleri için K (kilo), M (mega) ve G (giga) birim kısaltmalarını kabul eder. Bunları kullanırsanız PHP dönüşümü özdevinimli olarak yapacaktır. 32 bitlik sürümleri kullanıyorsanız, 32 bitlik işaretli tamsayı sınırını aşmamaya dikkat edin, aksi takdirde betiğiniz başarısız olacaktır.

post_max_size ile ilgili değişiklikler
Sürüm: Açıklama
5.3.4 İçerik türü PHP'de tanımlı değilse veya içerik türü application/x-www-form-urlencoded ise post_max_size = 0 ataması sınırlamayı iptal etmez.
5.3.2 , 5.2.12 post_max_size = 0 ataması POST boyutunu sınırsız yapar.
auto_prepend_file string

Özdevinimli olarak ana betikten önce çözümlenecek dosyanın ismi belirtilir. Dosya require ile belirtilmiş gibi ana dosyanın başına eklenir; dolayısıyla dosyayı bulmak için include_path kullanılır.

none özel değeri başa dosya eklemeyi iptal eder.

auto_append_file string

Özdevinimli olarak ana betikten sonra çözümlenecek dosyanın ismi belirtilir. Dosya require ile belirtilmiş gibi ana dosyanın sonuna eklenir; dolayısıyla dosyayı bulmak için include_path kullanılır.

none özel değeri sona dosya eklemeyi iptal eder.

Bilginize: Eğer betik exit() ile sonlanırsa özdevinimli ekleme gerçekleşmez.

default_mimetype string

Öntanımlı MIME türü. Öntanımlı olarak PHP ortam türünü Content-Type başlığını kullanarak gönderir. Ortam türünün gönderilmesini engellemek için değişkene hiçbir şey atanmamalıdır.

PHP'nin yerleşik öntanımlı ortam türü text/html olarak atanmıştır.

default_charset string

PHP 5.6 ve sonrasında, "UTF-8" öntanımlı değerdir ve eğer encoding kullanılmamışsa bu değer htmlentities(), html_entity_decode() ve htmlspecialchars() için öntanımlı karakter kodlaması olarak kullanılır. Ayrıca: iconv.input_encoding, iconv.output_encoding ve iconv.internal_encoding yapılandırma seçeneklerine değer atanmamışsa default_charset iconv işlevleri için de öntanımlı karakter kümesi olur. mbstring.http_input, mbstring.http_output ve mbstring.internal_encoding yapılandırma seçeneklerine değer atanmamışsa default_charset mbstring işlevleri için de öntanımlı karakter kümesi olur.

PHP tarafından gönderilen Content-Type başlığı header() çağrısı ile değiştirilmedikçe PHP'nin tüm sürümlerinde başlıktaki karakter kümesi değeri bu değer olacaktır.

default_charset seçeneğine boş değer atanması önerilmez.

input_encoding string

PHP 5.6.0 ve sonrasında kullanılabilir. Bu değer mbstring ve iconv gibi çokbayt modülleri için kullanılır. Öntanımlı değer boş dizgedir.

output_encoding string

PHP 5.6.0 ve sonrasında kullanılabilir. Bu değer mbstring ve iconv gibi çokbayt modülleri için kullanılır. Öntanımlı değer boş dizgedir.

internal_encoding string

PHP 5.6.0 ve sonrasında kullanılabilir. Bu değer mbstring ve iconv gibi çokbayt modülleri için kullanılır. Öntanımlı değer boş dizgedir ve böyle bir durumda default_charset kullanılır.

always_populate_raw_post_data mixed
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.6.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

$HTTP_RAW_POST_DATA değişkeni daima ham POST verisi içerilerek oluşturulur. Aksi takdirde, veri sadece tanınmayan MIME türünde oluşturulur.

Ham POST verisine erişmek için tercih edilen yollar php://input ve $HTTP_RAW_POST_DATA PHP 5.6.0 ve sonrasında önerilmemektedir. $HTTP_RAW_POST_DATA hiç tanımlanmadığı durumda always_populate_raw_post_data için -1 kullanmak PHP'nin gelecek sürümünde gerçeklenecek yeni davranış için bir seçenek olacaktır.

Ne atandığına bakılmaksızın $HTTP_RAW_POST_DATA enctype="multipart/form-data" ile kullanılamaz.

Ayrıca bakınız: magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime ve magic_quotes_sybase.

Dosya Yolları ve Dizinler

Dosya Yolları ve Dizinler için Yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
include_path ".;/path/to/php/pear" PHP_INI_ALL  
open_basedir NULL PHP_INI_ALL PHP < 5.3.0'da PHP_INI_SYSTEM.
doc_root NULL PHP_INI_SYSTEM  
user_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
user_ini.cache_ttl "300" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
user_ini.filename ".user.ini" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
extension_dir "/path/to/php" PHP_INI_SYSTEM  
extension NULL sadece php.ini  
zend_extension NULL sadece php.ini  
zend_extension_debug NULL sadece php.ini PHP 5.3.0 öncesinde kullanılabilir.
zend_extension_debug_ts NULL sadece php.ini PHP 5.3.0 öncesinde kullanılabilir.
zend_extension_ts NULL sadece php.ini PHP 5.3.0 öncesinde kullanılabilir.
cgi.check_shebang_line "1" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.0 ve sonrasında mevcuttur.
cgi.discard_path "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
cgi.fix_pathinfo "1" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL.
cgi.force_redirect "1" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL.
cgi.nph "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
cgi.redirect_status_env NULL PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL.
cgi.rfc2616_headers "0" PHP_INI_ALL  
fastcgi.impersonate "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL.
fastcgi.logging "1" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.1 öncesinde PHP_INI_ALL.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

include_path string

require, include, fopen(), file(), readfile() ve file_get_contents() işlevleri için dosyaların aranacağı dizinler belirtilir. Dizgenin biçemi sistemin PATH ortam değişkenindeki gibidir: Dizinler Unix'te iki nokta imleriyle, Windows'ta ise noktalı virgüllerle ayrılır.

PHP, dahil edilecek dosyaları include_path içindeki yollarda her dosya için tek tek sırayla arar. Önce ilk yola bakar, sonra diğerine, böyle gider. Dosyayı bulursa döner, bulamazsa bir uyarı veya bir hata verir. Bu yönergenin değerini betiğinizin çalışması sırasında set_include_path() işleviyle değiştirebilirsiniz.

Örnek 1 Unix include_path

include_path=".:/php/includes"

Örnek 2 Windows include_path

include_path=".;c:\php\includes"

Dosya yolu olarak . belirtilmesi çalışılan dizinin arama yollarına dahil edilmesini sağlar. Ancak, dahil edilen her dosyayı PHP'nin daima denetlemesini isterseniz include './dosya' biçemini kullanmak daha iyidir.

Bilginize:

ENV değişkenlerine .ini dosyalarında daima erişilebilmektedir. Dolayısıyla, ${LOGIN} ve ${USER}.kullanarak home dizinine erişmek mümkündür.

Ortam değişkenleri sunucunun çalıştığı sisteme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Örnek 3 include_path değişkeninde Unix ${USER} ortam değişkeni kullanımı

include_path = ".:${USER}/pear/php"

open_basedir string

PHP tarafından açılmış dosyaları, dosyanın kendisi de dahil olmak üzere belirtilen dizin ağacı ile sınırlar. Bu yönerge güvenli kipin etkin olup olmamasından etkilenmez.

Örneğin bir betik dosya sistemine erişmeye çalışırsa, örneğin fopen() veya gzopen() ile bir dosya açmaya çalışırsa dosyanın yerine bakılır. Dosya belirtilen dizin ağacının dışındaysa PHP bu dosyayı açmayı reddeder. Tüm sembolik bağlar çözümlenir, dolayısıyla bir sembolik bağ kullanarak bu kısıtlamayı aşmak mümkün değildir. Eğer dosya mevcut değilse sembolik bağ çözümlenemeyeceğinden dosyanın kendisi open_basedir ile karşılaştırılır.

open_basedir dosya sistemi işlevlerinden daha fazlasını etkileyebilir; örneğin, MySQL mysqlnd sürücülerini kullanacak şekilde yapılandırılmışsa LOAD DATA INFILE bu seçenekten etkilenir. PHP'nin gelişkin işlevselliğinin çoğu open_basedir'ı böyle kullanır.

Betiğin çalışma dizinini belirten nokta (.) özel değeri temel dizini belirtmek için kullanılabilir. Bunula birlikte, çalışma dizini chdir() ile kolayca değiştirilebilceğinden bunu yapmak biraz tehlikelidir.

httpd.conf içinde (örneğin bazı sanal konaklarda), open_basedir yönergesi diğer "php_admin_value open_basedir none" gibi yapılandırma yönergelerinde yapıldığı gibi kapatılabilir.

Windows altında, dizinleri aralarına noktalı virgül konarak belirtilir. Diğer tüm sistemlerde ikinokta imi kullanılır. PHP'nin Apache modülü olarak kullanıldığı durumlarda open_basedir ile belirtilen yollar artık üst dizinlerinden özdevinimli olarak miras alınmaktadır.

PHP 5.2.16 ve 5.3.4'ten beri open_basedir ile belirtilen kısıt bir dizin ismidir. Önceki sürümler bunu bir önek olarak kullanırdı. Örneğin "open_basedir = /dir/incl" ile (mevcut oldukları takdirde) "/dir/include" dizinlerine erişime izin verilir. Belli bir dizine erişimi kısıtlamak istiyorsanız yolun sonuna bir bölü çizgisi ekleyin. Örnek: open_basedir = /dir/incl/

Öntanımlı olarak bütün dosyaların açılmasına izin verilir.

Bilginize:

PHP 5.3.0'dan itibaren open_basedir çalışma anında daha da kısıtlayıcı hale getirilebilmektedir. Örneğin, php.ini içinde open_basedir yönergesinde /siteler/ dizini belirtilmişse çalışma anında ini_set() işlevi kullanılarak kısıtlama /siteler/tmp/ ile daha da daraltılabilir. Çeşitli dizinleri listelerken, işletim sisteminin kısıtlarına aldırmaksızın bir ayraç olarak PATH_SEPARATOR sabiti kullanılabilir.

doc_root string

PHP'nin sunucu üzerindeki kök dizini. Sadece boş olmadığı takdirde kullanılır. PHP safe_mode ile yapılandırılmışsa, Bu dizin dışındaki dosyalar sunulmaz. PHP, FORCE_REDIRECT ile derlenmişse, PHP'yi HTTP sunucusu altında bir CGI olarak çalıştırıyorsanız doc_root yönergesini atamanız gerekir (IIS hariç). Bunun yerine aşağıdaki cgi.force_redirect yapılandırması da kullanılabilir.

user_ini.cache_ttl integer

user_ini.filename string

user_dir string

Kullanıcının ev dizininde PHP dosyalarının bulunduğu ana dizin. Örnek: public_html.

extension_dir string

PHP'nin devingen olarak yüklenebilen eklentileri arayacağı dizin. Ayrıca bakınız: enable_dl ve dl().

extension string

PHP başlatılırken devingen olarak yüklenecek eklentiler.

zend_extension string

PHP başlatılırken yüklenecek devingen olarak yüklenebilen Zend eklentisinin ismi (örneğin: APD).

zend_extension_debug string

Hata ayıklama bilgisi ile derlenmiş eklentiler için PHP5.3.0 öncesinde zend_extension yerine bu yönerge kullanılır.

zend_extension_debug_ts string

PHP5.3.0 öncesinde evre güvenliği ve hata ayıklama bilgisi ile derlenmiş eklentiler için zend_extension yerine bu yönerge kullanılır.

zend_extension_ts string

PHP5.3.0 öncesinde evre güvenliği ile derlenmiş eklentiler için zend_extension yerine bu yönerge kullanılır.

cgi.check_shebang_line boolean

CGI PHP'nin betiklerin başında #! ile başlayan satırın varlığına bakıp bakmayacağını belirler. Betik hem PHP CGI hem de tek başına bir betik olarak çalışabiliyorsa bu satır gerekebilir. PHP, CGI kipinde çalışırken bu satırı atlar, bu yönerge "1" olsa bile satırın içeriği yok sayılır.

cgi.discard_path boolean

Etkinse, the PHP CGI ikili site ağacının dışına güvenle yerleştirilebilir ve .htaccess güvenliğini kimse atlatamaz.

cgi.fix_pathinfo boolean

CGI için gerçek PATH_INFO/PATH_TRANSLATED desteği sağlar. PHP'nin önceki davranışı SCRIPT_FILENAME'e PATH_TRANSLATED atamak ve PATH_INFO'yu kaale almamaktı. PATH_INFO hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için CGI belirtimine bakınız. Bu yönergeye 1 atamakla PHP CGI'nin CGICGI belirtimine uygun olarak dosya arama yollarını düzeltmesi sağlanmış olur. Sıfır atandığında ise PHP'nin önceki davranışı etkin olur. Öntanımlı değer sıfırdır. Betiklerinizi PATH_TRANSLATED değil SCRIPT_FILENAME kullanması için düzeltmelisiniz.

cgi.force_redirect boolean

PHP'nin çoğu HTTP sunucusunda bir CGI olarak çalışmasının güvenli olmasını sağlamak için bu yönerge gereklidir. Tanımsız bırakılmışsa PHP öntanımlı olarak yönergeyi etkin kılar. Bu yönergeyi etkisiz bırakmakla kendinizi riske atmış olursunuz.

Bilginize:

Windows Kullanıcılarına: IIS kullanıyorsanız buna rahatça sıfır atayabilirsiniz ve hatta bunu yapmalısınız. Bu, OmniHTTPD veya Xitami'nin çalışması için de yapılmalıdır.

cgi.nph boolean

Etkinse, cgi'nin her isteğe mutlaka Status: 200 göndermesini sağlar.

cgi.redirect_status_env string

cgi.force_redirect yönergesine 1 atanmışsa ve Apache veya Netscape (iPlanet) HTTP sunucularını kullanmıyorsanız, PHP'nin çalışmaya devam edebileceği bilgisini almak için bakacağı bir ortam değişkeni ismini bu yönergeye atamanız gerekebilir.

Bilginize:

Ne yaptığınız konusunda bir fikriniz yoksa bu yönergeye bir isim atamak güvenlikle ilgili sorunlara yol açabilir.

cgi.rfc2616_headers int

HTTP yanıt kodu gönderilirken hangi başlık türlerinin kullanılacağını belirler. 0 atanırsa PHP, Apache ve diğer HTTP sunucuları tarafından desteklenen bir » RFC 3875 Status: başlığı gönderir. 1 atanırsa PHP, » RFC 2616 uyumlu başlıklar gönderir.

Bu seçenek etkinse ve PHP'yi bir CGI ortamında kullanıyorsanız (PHP-FPM gibi), standard RFC 2616 tarzı HTTP durum yanıt başlıklarını değil, onların RFC 3875 eşdeğerlerini kullanmalısınız. Örneğin header("HTTP/1.0 404 Not found"); değil, header("Status: 404 Not Found"); kullanmalısınız.

Ne yapıldığı hakkında bir fikriniz yoksa bu yönergeyi 0 değeriyle bırakın.

fastcgi.impersonate string

IIS (WINNT temelli sistemlerde) altında FastCGI, çağrı yapan istemcinin güvenlik dizgeciklerinin taklit edilmesi yeteneğini destekler. Bu, IIS'ye isteğin altında çalıştığı güvenlik bağlamını tanımlama izni verir. Apache'nin mod_fastcgi modülü bu özelliği desteklemez (17-03-2002). IIS altında çalışılıyorsa yönergeye 1 atayın. Öntanımlı değer sıfırdır.

fastcgi.logging boolean

Turns on SAPI logging when using FastCGI kullanırken SAPI oturum açma etkin olur ve bu öntanımlı durumdur.

Karşıya Dosya Yükleme

Karşıya Dosya Yükleme Yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
file_uploads "1" PHP_INI_SYSTEM  
upload_tmp_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
max_input_nesting_level 64 PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.9'dan beri kullanılabilmektedir.
max_input_vars 1000 PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.9'dan beri kullanılabilmektedir.
upload_max_filesize "2M" PHP_INI_PERDIR  
max_file_uploads 20 PHP_INI_SYSTEM PHP 5.2.12'den beri kullanılabilmektedir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

file_uploads boolean

HTTP üzerinden karşıya dosya yüklemeye izin verilip verilmeyeceğini belirler. Ayrıca, upload_max_filesize, upload_tmp_dir ve post_max_size yönergelerine de bakınız.

upload_tmp_dir string

Karşıya dosya yüklenirken dosyaların geçici olarak saklanacağı dizin. Dizinin, PHP'yi çalıştıran kullanıcı tarafından yazılabilir olması gerekir. Bir dizin belirtilmezse PHP sistem öntanımlısını kullanır.

upload_max_filesize integer

Karşıya yüklenecek dosyalar için azami boyut.

integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.
max_file_uploads integer

Aynı anda karşıya yüklenebilecek azami dosya sayısı.

Genel SQL

Genel SQL Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
sql.safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.2.0'da kaldırıldı.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

sql.safe_mode boolean

On değeri atandığında, öntanımlı değerler belirtilmiş veritabanı bağlantı işlevleri kullanıcı tarafından sağlanan değiştirgelerin yerine bu değerleri kullanacaktır. Öntanımlı değerlerin neler olduğunu görmek için ilgili veritabanının bağlantı işlevleri belgelerine bakınız.

Windows'a Özel

Windows'a Özel Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
windows.show_crt_warning "0" PHP_INI_ALL PHP 5.4.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

windows.show_crt_warning boolean

Etkin olduğunda Windows CRT uyarılarını gösterir. PHP 5.4.0'a kadar bu uyarılar öntanımlı olarak gösterilirdi.

Uyarı

Bu özellik PHP 7.2.0'da KALDIRILDI.