Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Uyarı

PDO eklentisi, PHP 5.1'den bu yana sınıf sabitlerini kullanmaktadır. Daha önceki sürümlerinde PDO_PARAM_BOOL biçiminde küresel sabitler kullanılır.

PDO::PARAM_BOOL (integer)
Mantıksal veri türünü ifade eder.
PDO::PARAM_NULL (integer)
SQL NULL veri türünü ifade eder.
PDO::PARAM_INT (integer)
SQL INTEGER veri türünü ifade eder.
PDO::PARAM_STR (integer)
SQL CHAR, VARCHAR ve benzeri dizge veri türlerini ifade eder.
PDO::PARAM_STR_NATL (integer)
Dizgenin ulusal karakter kümesini kullanacağını belirtir. Available since PHP 7.2.0
PDO::PARAM_STR_CHAR (integer)
Dizgenin normal karakter kümesini kullanacağını belirtir. Available since PHP 7.2.0
PDO::PARAM_LOB (integer)
SQL büyük nesne veri türünü ifade eder.
PDO::PARAM_STMT (integer)
Kayıt kümesi (recordset) türünü ifade eder. Her sürücü desteklemez.
PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT (integer)
Değiştirgenin bir saklı yordam için bir girdi/çıktı değiştirgesi olduğunu gösterir. Bu değeri bir PDO::PARAM_* veri türü ile bit seviyesinde VEYAlamanız gerekir.
PDO::FETCH_LAZY (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırı, değişken isimlerinin sütun isimlerine karşılık geldiği bir nesne olarak döndüreceğini belirtir. PDO::FETCH_LAZY sütun isimlerine nesnenin değişkenleri olarak erişilebilmesini sağlar. PDOStatement::fetchAll() içinde geçersizdir.
PDO::FETCH_ASSOC (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırının, sütun isimleriyle indislenmiş bir dizi olarak döndürüleceğini belirtir. Eğer sonuç kümesi aynı isimde birden fazla sütun içeriyorsa her sütun için tek bir değer döner.
PDO::FETCH_NAMED (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırının, sütun isimleriyle indislenmiş bir dizi olarak olarak döndüreleceğini belirtir. Eğer sonuç kümesi aynı isimde birden fazla sütun içeriyorsa her sütun için bir değerler dizisi döner.
PDO::FETCH_NUM (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırının, sütun numaralarıyla indislenmiş bir dizi olarak olarak döndüreleceğini belirtir. İlk sütunun indisi 0'dır.
PDO::FETCH_BOTH (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırının, hem sütun isimleriyle hem de sütun numaralarıyla indislenmiş bir dizi olarak olarak döndürüleceğini belirtir. İlk sütunun indisi 0'dır.
PDO::FETCH_OBJ (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki her satırının, özellik isimlerinin sütun isimlerine karşılık geldiği bir nesne olarak döndüreceğini belirtir.
PDO::FETCH_BOUND (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki sütun değerlerini PDOStatement::bindParam() veya PDOStatement::bindColumn() yönteminde SQL değiştirgeleri ile ilişkilendirilip PHP değişkenlerine atanacağını ve TRUE döndürüleceğini belirtir.
PDO::FETCH_COLUMN (integer)
Yöntemin, sonuç kümesindeki sonraki satırdan istenen tek bir sütunu döndüreceğini belirtir.
PDO::FETCH_CLASS (integer)
Yöntemin, sınıf özellikleri sütun isimleriyle eşlenerek elde edilen sınıfın yeni bir örneğini döndüreceğini belirtir.

Bilginize: İstenen sınıf içinde özellik mevcut değilse sihirli __set() yöntemi çağrılır.

PDO::FETCH_INTO (integer)
Yöntemin, sınıf özellikleri sütun isimleriyle eşlenerek elde edilen sınıfın mevcut bir örneğini güncelleyeceğini belirtir.
PDO::FETCH_FUNC (integer)
Verinin anında işlenmesi yoluyla tamamen özelleştirmeye izin verir (sadece PDOStatement::fetchAll() içinde geçerlidir).
PDO::FETCH_GROUP (integer)
Grup değer olarak döner. Normal olarak PDO::FETCH_COLUMN veya PDO::FETCH_KEY_PAIR ile birlikte.
PDO::FETCH_UNIQUE (integer)
Sadece eşsiz değerleri getirir.
PDO::FETCH_KEY_PAIR (integer)
İlk sütunun anahtar diğer sütunların ise birer değer olduğu bir dizi döner. PHP 5.2.3'ten beri kullanılabilmektedir.
PDO::FETCH_CLASSTYPE (integer)
Sütun ismini ilk sütunun değerinden belirler.
PDO::FETCH_SERIALIZE (integer)
Nesnenin dizgeleştirilmiş olark döndürülmesi dışında PDO::FETCH_INTO gibidir. PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir. PHP 5.3.0'dan beri bu seçenek etkinken sınıf kurucusu asla çağrılmamaktadır.
PDO::FETCH_PROPS_LATE (integer)
Özellikler değiştirilmeden önce kurucuyu çağırır. PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PDO::ATTR_AUTOCOMMIT (integer)
FALSE olduğu takdirde, PDO özdevinimli veri gönderimini iptal eder, böylece bağlantı bir veri hareketi (transaction) başlatır.
PDO::ATTR_PREFETCH (integer)
Önalım boyutunun ayarlanması uygulamanızın bellek kullanım hızını dengeleyebilmenizi sağlar. Her veritabanı/sürücü önalım boyutunun ayarlanmasına izin vermez. Önalım boyutu ne kadar büyük seçilirse yüksek bellek kullanımı pahasına başarım o kadar artar.
PDO::ATTR_TIMEOUT (integer)
Veritabanıyla iletişim zaman aşımını belirlemek için kullanılır.
PDO::ATTR_ERRMODE (integer)
Bu sabit ile ilgili bilgi için Hatalar ve Ele Alınışları bölümüne bakınız.
PDO::ATTR_SERVER_VERSION (integer)
Bu salt okunur bir özelliktir. PDO'nun bağlı olduğu veritabanı sunucusunun sürüm bilgisini döndürür.
PDO::ATTR_CLIENT_VERSION (integer)
Bu salt okunur bir özelliktir. PDO sürücüsünün kullandığı istemci kütüphanesinin sürüm bilgisini döndürür.
PDO::ATTR_SERVER_INFO (integer)
Bu salt okunur bir özelliktir. PDO'nun bağlı olduğu veritabanı sunucusu hakkında bazı temel bilgileri döndürür.
PDO::ATTR_CONNECTION_STATUS (integer)
PDO::ATTR_CASE (integer)
Sütun isimlerindeki harflerin PDO::CASE_* sabitlerine göre belirtilmesini sağlar.
PDO::ATTR_CURSOR_NAME (integer)
Bir gösterici için kullanılacak ismi tanımlar veya döndürür. Kaydırılabilir göstericiler ve konum belirterek yapılan güncelemeler için çok kullanışlıdır.
PDO::ATTR_CURSOR (integer)
Gösterici türünü seçer. Desteklenen gösterici türleri: PDO::CURSOR_FWDONLY ve PDO::CURSOR_SCROLL. İhtiyacınızın kaydırılabilir bir gösterici olup olmadığına dair bir fikriniz yoksa seçiminizi PDO::CURSOR_FWDONLY sabitinden yana kullanın.
PDO::ATTR_DRIVER_NAME (string)
Sürücü ismini döndürür.

Örnek 1 - PDO::ATTR_DRIVER_NAME kullanımı

<?php
if ($db->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME) == 'mysql') {
  echo 
"Burada mysql üzerinde mysql'e özgü bir şeyler yapılıyor\n";
}
?>

PDO::ATTR_ORACLE_NULLS (integer)
Veri alınırken SQL NULL değerleri boş dizgelere dönüştürür.
PDO::ATTR_PERSISTENT (integer)
Yeni bir bağlantı oluşturmak yerine kalıcı bir bağlantı ister. Ayrıntılı bilgi için Bağlantılar ve Bağlantı Yönetimi sayfasına bakınız.
PDO::ATTR_STATEMENT_CLASS (integer)
Deyimlerin döndürüleceği sınıf adını tanımlar.
PDO::ATTR_FETCH_CATALOG_NAMES (integer)
Sonuç kümesinde döndürülen her sütun isminin başına katalog ismini yerleştirir. Katalog ismi ile sütun ismi arasına bir nokta konur. Bu özellik sürücü seviyesinde desteklenir; kullandığınız sürücü bu özelliği desteklemeyebilir.
PDO::ATTR_FETCH_TABLE_NAMES (integer)
Sonuç kümesinde döndürülen her sütun isminin başına tablo ismini yerleştirir.Tablo ismi ile sütun ismi arasına bir nokta konur. Bu özellik sürücü seviyesinde desteklenir; kullandığınız sürücü bu özelliği desteklemeyebilir.
PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES (integer)
Getirilen tüm değerlerin dizge olarak değerlendirilmesini sağlar.
PDO::ATTR_MAX_COLUMN_LEN (integer)
Azami sütun uzunluğunu belirler.
PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE (integer)
PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES (integer)
PHP 5.1.3'ten beri kullanılabilmektedir.
PDO::ATTR_DEFAULT_STR_PARAM (integer)
Dizge değiştirgenin öntanımlı türünü belirler. Değer olarak sadece PDO::PARAM_STR_NATL veya PDO::PARAM_STR_CHAR atanabilir. Available since PHP 7.2.0.
PDO::ERRMODE_SILENT (integer)
Bir hata oluştuğunda bir istisna veya bir hata döndürülmez. Geliştiricinin hataları yakalayıp gereğini yapacağı varsayılır. Bu öntanımlı kiptir. Bu özellik ile ilgili ayrıntılı bilgi için Hatalar ve Ele Alınışları sayfasına bakınız.
PDO::ERRMODE_WARNING (integer)
Bir hata oluştuğunda bir PHP E_WARNING iletisi çıktılanır. Bu özellik ile ilgili ayrıntılı bilgi için Hatalar ve Ele Alınışları sayfasına bakınız.
PDO::ERRMODE_EXCEPTION (integer)
Bir hatanın oluşması bir PDOException istisnası ile sonuçlanır. Bu özellik ile ilgili ayrıntılı bilgi için Hatalar ve Ele Alınışları sayfasına bakınız.
PDO::CASE_NATURAL (integer)
Sütun isimleri veritabanı sürücüsünün döndürdüğü haliyle bırakılır.
PDO::CASE_LOWER (integer)
Sütun isimlerinin küçük harflerle yazılmasına sebep olur.
PDO::CASE_UPPER (integer)
Sütun isimlerinin büyük harflerle yazılmasına sebep olur.
PDO::NULL_NATURAL (integer)
PDO::NULL_EMPTY_STRING (integer)
PDO::NULL_TO_STRING (integer)
PDO::FETCH_ORI_NEXT (integer)
Sonuç kümesindeki sonraki satırı döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::FETCH_ORI_PRIOR (integer)
Sonuç kümesindeki önceki satırı döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::FETCH_ORI_FIRST (integer)
Sonuç kümesindeki ilk satırı döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::FETCH_ORI_LAST (integer)
Sonuç kümesindeki son satırı döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::FETCH_ORI_ABS (integer)
İstenen satırı sonuç kümesindeki satır numarasına göre döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::FETCH_ORI_REL (integer)
İstenen satırı, göstericinin sonuç kümesindeki konumuna göreli olarak döndürür. Sadece kaydırılabilir göstericiler için geçerlidir.
PDO::CURSOR_FWDONLY (integer)
Sadece ileri yönde hareket eden bir göstericiye sahip bir PDOStatement nesnesi oluşturur. PHP'deki en hızlı ve en çok kullanılan veriye erişim yöntemi olarak bu gösterici öntanımlı göstericidir.
PDO::CURSOR_SCROLL (integer)
Kaydırılabilir göstericili bir PDOStatement nesnesi oluşturur. Satırların sonuç kümesinden nasıl döndürüleceğini belirtmek için PDO::FETCH_ORI_* sabitlerini kullanın.
PDO::ERR_NONE (string)
SQL deyiminin hatasız ve uyarısız başarıyla çalıştırıldığı anlamına gelen SQLSTATE '00000' karşılığıdır. Bir hata oluştuğunda hatayı PDO::errorCode() veya PDOStatement::errorCode() ile saptarken kolaylık olsun diye bu sabit vardır. Bunu normal olarak yöntemden dönen kodu inceleyerek saptayabilirsiniz.
PDO::PARAM_EVT_ALLOC (integer)
Kaynak ayırma olayı.
PDO::PARAM_EVT_FREE (integer)
Ayrılan kaynağı serbest bırakma olayı.
PDO::PARAM_EVT_EXEC_PRE (integer)
Bir hazır deyimi çalıştırmadan önce tetiklenen olay.
PDO::PARAM_EVT_EXEC_POST (integer)
Bir hazır deyimi çalıştırıldıktan hemen sonra tetiklenen olay.
PDO::PARAM_EVT_FETCH_PRE (integer)
Bir sonuç kümesinden bir sonucun alınmasından önce tetiklenen olay.
PDO::PARAM_EVT_FETCH_POST (integer)
Bir sonuç kümesinden bir sonucun alınmasının ardından tetiklenen olay.
PDO::PARAM_EVT_NORMALIZE (integer)
Sürücünün değiştirge isminin normalleştirilmesini sağlamak için ilişkili değiştirgenin kayda geçirilmesi sırasında tetiklenen olay.
PDO::SQLITE_DETERMINISTIC (integer)
Specifies that a function created with PDO::sqliteCreateFunction() ile oluşturulan işlevin belirlenimsel olduğunu belirtir. Yani SQL deyiminin belli bir girdi için daima belli bir sonucu döndüreceğini belirtir. (PHP 7.1.4 ve sonrasında mevcuttur.)