date

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

dateYerel tarihi/saati biçimlendirir

Açıklama

date ( string $biçim [, int $zaman_damgası ] ) : string

zaman_damgası değiştirgesi ile belirtilen zamanı ya da zaman damgası değiştirgesi kullanılmamışsa yerel zamanı, belirtilen biçime göre biçimlendirerek döndürür. Başka bir deyişle, zaman_damgası değiştirgesini belirtmek isteğe bağlıdır ve varsayılan değeri time() işlevinin değeridir.

Değiştirgeler

biçim

Çıktılanan zamanın string türünden biçimi. Biçimlendirme seçenekleri için aşağıya bakınız. Ayrıca burada kullanılabilecek önceden tanımlanmış çeşitli tarih sabitleri vardır. Örneğin, DATE_RSS sabiti 'D, d M Y H:i:s' biçemini içerir.

Aşağıdaki karakterler biçim değiştirge dizgesi içinde tanınır.
biçim karakteri Açıklama Örnek sonuç
Gün --- ---
d Ay günlerinin sıfır dolgulu iki haneli gösterimi 01'den 31'e
D Ay günlerinin üç harfli metinsel gösterimi Pzt'den Paz'a
j Ay günlerinin sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 31'e
l (küçük 'L' harfi) Hafta günlerinin tam metinsel gösterimi Pazar'dan Cumartesi'ye
N Hafta günlerinin ISO-8601 standardında sayısal gösterimi (PHP 5.1.0'da eklenmiştir) 1'den (Pazartesi için) 7'ye (Pazar için)
S Ay günleri için 2 karakterli İngilizce sıralama ekleri st, nd, rd ya da th. j ile uyumlu çalışmaktadır.
w Hafta günlerinin sayısal gösterimi 0'dan (Pazar için) 6'ya (Cumartesi için)
z Yılın günleri (0'dan başlar) 0'dan 365'e
Hafta --- ---
W ISO-8601 standartına göre yılın hafta numarası, hafta başlangıcı Pazartesi'dir (PHP 4.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 42 (Yılın 42'inci haftası)
Ay --- ---
F Ayın tam metinsel gösterimi, Ocak ya da Mart gibi January'den December'a
m Ayın sıfır dolgulu sayısal gösterimi 01'den 12'ye
M Ayın üç karakterli, metinsel kısa gösterimi Jan'dan Dec'e kadar
n Ayın sıfır dolgusuz sayısal gösterimi 1'den 12'ye kadar
t Belirtilen ayın gün sayısı 28'den 31'e
Yıl --- ---
L Artık yıl olduğunda Eğer artık yılsa 1, değilse 0.
o ISO-8601 standardı yıl numarası. ISO hafta numaralarının (W) ait olduğu yılın gösterilmesi dışında Y ile aynı değere sahiptir. (PHP 5.1.0 sürümünde eklenmiştir) Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
Y Yılın 4 haneli sayısal, tam gösterimi Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
y Yılın iki haneli gösterimi Örnekler: 99 ya da 03 gibi
Saat --- ---
a Küçük harfli öğleden önce ve öğleden sonra am ya da pm
A Büyük harfli öğleden önce ve öğleden sonra AM ya da PM
B Swatch İnternet saati 000'dan 999'a
g Saatin, 12-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 12'ye
G Saatin, 24-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 0'dan 23'e
h Saatin, 12-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 01'den 12'ye
H Saatin, 24-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 00'dan 23'e
i Sıfır dolgulu dakika gösterimi 00 ile 59 arasında
s Sıfır dolgulu saniye gösterimi 00 ile 59 arasında
u Mikrosaniye (PHP 5.2.2 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 654321
Zaman dilimi --- ---
e Zaman dilimi belirteci (PHP 5.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örnekler: UTC, GMT, Europe/Istanbul
I (büyük ı) Yaz saati uygulaması var mı? Varsa 1, yoksa 0.
O Saat olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı Örneğin: +0200
P Saat ve dakika olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı (PHP 5.1.3 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: +02:00
T Zaman dilimi kısaltması Örnekler: EST, EET gibi
Z Saniye cinsinden saat farkı. UTC'nin batısı daima negatif, doğusu ise daima pozitif değerlidir. -43200'den 50400'e
Tam Tarih/Saat --- ---
c ISO 8601 standardı tarih (PHP 5'te' eklenmiştir) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r » RFC 2822 biçiminde tarih Örneğin: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen saniye sayısı time() işlevine bakınız

Biçim dizgesinde tanınmayan karakterler olduğu gibi yazdırılacaktır. Z biçimi gmdate() işleviyle kullanıldığında daima 0 değerini döndürür.

Bilginize:

Bu işlev sadece integer türünde zaman damgalarını kabul etmektedir. u biçim karakteri sadece date_format() işlevinde, date_create() işleviyle kullanıcı tabanlı bir zaman damgası oluşturulduğunda kullanılabilir.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi integer türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Biçimlendirilmiş tarih dizgesi döndürür. Eğer zaman_damgası değiştirgesi için sayı olmayan bir değer girilirse; FALSE döndürülür ve E_WARNING seviyesinde bir hata çıktılanır.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 Zaman damgasının geçerlilik aralığı, genellikle Cum, 13 Ara 1901 20:45:54 GMT ile Per, 19 Oca 2038 03:14:07 GMT arasındadır. (Bu tarih değerleri aynı zamanda en küçük ve en büyük 32-bit işaretli tamsayıları temsil etmektedir.) Bununla birikte, PHP 5.1.0'den önce bu aralık bazı sistemlerde 01-01-1970 ile 19-01-2038 arasıyla sınırlıydı. (ör: Windows).
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

5.1.1 Standart tarih/zaman biçimleri için, biçim değiştirgesinde kullanılabilecek yararlı sabitler devreye girdi.

Örnekler

Örnek 1 - date() örnekleri

<?php
// varsayılan zaman dilimini ayarla. PHP 5.1'den beri kullanılabilir.
date_default_timezone_set('UTC');


// Şöyle bir şey basar: Monday
echo date("l");

// Şöyle bir şey basar: Monday 8th of August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS \of F Y h:i:s A');

// Şöyle bir şey basar: July 1, 2000 is on a Saturday
echo "July 1, 2000 is on a " date("l"mktime(000712000));

/* biçim değiştirgesi için sabit kullanımı*/
// Şöyle bir şey basar: Mon, 15 Aug 2005 15:12:46 UTC
echo date(DATE_RFC822);

// Şöyle bir şey basar: 2000-07-01T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOMmktime(000712000));
?>

Biçim dizgesinin içinde tanınan bir karakterin önüne bir tersbölü imi koyarak yorumlanmasını engelleyebilirsiniz. Eğer tersbölülü karakter zaten özel bir dizilimi ifade ediyorsa, bir tane daha tersbölü karakterine ihtiyacınız olacaktır.

Örnek 2 - date() işlevinde önceleme karakterleri

<?php
// Şöyle bir şey basar: Wednesday the 15th
echo date("l \\t\h\e jS");
?>

date() ve mktime() işlevleri birlikte, geçmiş ya da gelecek zamanın bulunmasında kullanılabilir.

Örnek 3 - date() ve mktime() örneği

<?php
$yarın  
mktime(000date("m")  , date("d")+1date("Y"));
$geçenay mktime(000date("m")-1date("d"),   date("Y"));
$gelecekyıl mktime(000date("m"),   date("d"),   date("Y")+1);
?>

Bilginize:

Bu kullanım, yaz saati uygulamasından dolayı, bir zaman damgasına basitçe saniye, gün ve ay ekleme veya çıkartma işlemlerinden daha güvenilirdir.

Bazı date() işlevi biçimlendirme örnekleri. Diğer öncelenen karakterlerin, geçerli bir özel anlama sahip olabileceklerinden istenmeyen sonuçlara neden olacağını ve gelecekteki PHP sürümlerinde kullanılmak üzere tahsis edilebileceklerini dikkate alın. Önceleme yaparken \n gibi özel karakterlerin oluşmasını önlemek için dizgeyi tek tırnaklar arasına almayı unutmayın.

Örnek 4 - date() Biçemlemesi

<?php
// Bugünün; March 10th, 2001, 5:16:18 pm olduğunu ve
// Mountain Standard Time (MST) Zaman Diliminde olduğumuzu varsayıyoruz

$bugün date("F j, Y, g:i a");                 // March 10, 2001, 5:16 pm
$bugün date("m.d.y");                         // 03.10.01
$bugün date("j, n, Y");                       // 10, 3, 2001
$bugün date("Ymd");                           // 20010310
$bugün date('h-i-s, j-m-y, it is w Day');     // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$bugün date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');   // it is the 10th day.
$bugün date("D M j G:i:s T Y");               // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$bugün date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');     // 17:03:18 m is month
$bugün date("H:i:s");                         // 17:16:18
?>

Tarihi farklı dillerde biçimlendirmek için, date() işlevi yerine setlocale() ve strftime() işlevini kullanmalısınız.

Notlar

Bilginize:

Tarihin dizge gösteriminden zaman damgası üretirken, strtotime() işlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bazı veritabanları girilen zaman damgalarını kendi biçimine çeviren işlevlere sahiptir (MySQL'in »  UNIX_TIMESTAMP işlevi gibi).

İpucu

PHP 5.1 sürümünden beri istek başlangıcının zaman damgası $_SERVER['REQUEST_TIME'] değişkeniyle tanımlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız