PDOStatement->setAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->setAttributeBir deyim özniteliğini tanımlar

Açıklama

PDOStatement::setAttribute ( int $öznitelik , mixed $değer ) : bool

Belirtilen deyim özniteliğine bir değer atar. Şimdilik genele yönelik hiç öznitelik yoktur. Sürücüye özel tek bir öznitelik vardır:

  • PDO::ATTR_CURSOR_NAME (Firebird ve ODBC'ye özel): UPDATE ... WHERE CURRENT OF deyimi için gösterici ismini belirler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız