array_key_exists

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

array_key_existsBelirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar

Açıklama

array_key_exists ( mixed $anahtar , array $dizi ) : bool

array_key_exists() işlevi anahtar dizide varsa TRUE döndürür. anahtar yerine bir indis de belirtilebilir.

Değiştirgeler

anahtar

Aranacak anahtar veya indis.

dizi

Anahtarın aranacağı dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_key_exists() örneği

<?php
$dizi 
= array('ilk' => 1'ikinci' => 4);
if (
array_key_exists('ilk'$dizi)) {
    echo 
"'ilk' elememanı dizide mevcut";
}
?>

Örnek 2 - array_key_exists() işlevine karşı isset()

isset() işlevi NULL değerli dizi anahtarları için TRUE döndürmez ama array_key_exists() döndürür.

<?php
$dizi 
= array('ilk' => null'ikinci' => 4);

// false döner
isset($dizi['ilk']);

// true döner
array_key_exists('ilk'$dizi);
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: key_exists()

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, array_key_exists() işlevi anahtar değiştirgesinin dizi olarak beliritlen bir object içinde tanımlanmış bir özellik olması durumunda da TRUE döndürür. Bu davranışa güvenilmemeli, dizi'nin array türünde olduğundan özellikle emin olunmalıdır.

Bir nesne içinde bir özelliğin bulunup bulunmadığını sınamak için property_exists() işlevini kullanın.

Ayrıca Bakınız

  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • array_keys() - Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
  • in_array() - Bir dizide bir değerin varlığını araştırır
  • property_exists() - Bir nesne veya sınıfın belirtilen özelliğe sahip olup olmadığına bakar