Dizi İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Ayrıca bakınız: is_array(), explode(), implode(), split(), preg_split() ve unset().

İçindekiler

 • array_change_key_case — Bir dizideki tüm anahtarların harf büyüklüğünü değiştirir
 • array_chunk — Bir diziyi belli uzunlukta bölümlere ayırır
 • array_column — Return the values from a single column in the input array
 • array_combine — Anahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur
 • array_count_values — Bir dizideki tüm değerleri sayar
 • array_diff_assoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_key — Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
 • array_diff_uassoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_ukey — Karşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff — Dizilerin farkını hesaplar
 • array_fill_keys — Anahtarları belirtilen diziyi değerlerle doldurur
 • array_fill — Bir diziyi değerlerle doldurur
 • array_filter — Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
 • array_flip — Bir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir
 • array_intersect_assoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key — Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_uassoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_ukey — Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect — Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_key_exists — Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar
 • array_key_first — Gets the first key of an array
 • array_key_last — Gets the last key of an array
 • array_keys — Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
 • array_map — Belirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular
 • array_merge_recursive — İki veya daha fazla sayıda diziyi ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
 • array_merge — Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
 • array_multisort — Çok sayıda diziyi veya çok boyutlu dizileri sıralar
 • array_pad — Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
 • array_pop — Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır
 • array_product — Bir dizideki değerlerin çarpımını bulur
 • array_push — Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler
 • array_rand — Bir diziden belli sayıda rasgele eleman döndürür
 • array_reduce — Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
 • array_replace_recursive — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden ardışık olarak günceller
 • array_replace — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden günceller
 • array_reverse — Diziyi tersine sıralayıp döndürür
 • array_search — Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili anahtarı döndürür
 • array_shift — Dizini başlangıcından bir eleman çeker
 • array_slice — Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
 • array_splice — Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar
 • array_sum — Bir dizideki değerlerin toplamını hesaplar
 • array_udiff_assoc — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc — Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_uintersect_assoc — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc — Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_unique — Diziden yinelenen değerleri siler
 • array_unshift — Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler
 • array_values — Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
 • array_walk_recursive — Bir dizinin ardışık olarak her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • array_walk — Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • array — Bir dizi oluşturur
 • arsort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tersine sıralar
 • asort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan sıralar
 • compact — Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur
 • count — Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür
 • current — Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
 • each — Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
 • end — Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
 • extract — Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder
 • in_array — Bir dizide bir değerin varlığını araştırır
 • key_exists — Takma Adı: array_key_exists
 • key — Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
 • krsort — Bir diziyi anahtarlarına göre tersine sıralar
 • ksort — Bir diziyi anahtarlarına göre sıralar
 • list — Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
 • natcasesort — Bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • natsort — Bir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • next — Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
 • pos — current işlevinin takma adıdır
 • prev — Dahili dizi göstericisini bir geriletir
 • range — Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
 • reset — Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
 • rsort — Bir diziyi tersine sıralar
 • shuffle — Bir diziyi karar
 • sizeof — count işlevinin takma adıdır
 • sort — Bir diziyi sıralar
 • uasort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur
 • uksort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar
 • usort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar