stream_socket_client

(PHP 5, PHP 7)

stream_socket_clientBir Genel Ağ veya Unix alan soketi bağlantısı açar

Açıklama

stream_socket_client ( string $uzak_soket [, int &$hatanum [, string &$ileti [, float $süre = ini_get("default_socket_timeout") [, int $seçenekler = STREAM_CLIENT_CONNECT [, resource $bağlam ]]]]] ) : resource

uzak_soket ile belirtilen hedefe bir akım veya verikatarı bağlantısı açar. Oluşturulacak soketin türü standart URL biçemi kullanılarak belirtilir: şema://hedef. TCP ve UDP gibi Genel Ağ Alanı soketleri (AF_INET) için, uzak_soket'in hedef parçası bir konak ismi veya IP adresinden sonra gelen bir ikinokta imi ve bir port numarasından oluşur. Unix alan soketleri için hedef parçası ise dosya sistemi üstündeki bir soket dosyasını göstermelidir.

Bilginize:

Akım öntanımlı olarak engellenebilen türde açılır. stream_set_blocking() işlevini kullanarak engellenmeyen kipe geçebilirsiniz.

Değiştirgeler

uzak_soket

Bağlanılacak soketin adresi.

hatanum

Bağlantı başarısız olursa sistem seviyesindeki hatanın numarası bu değiştirgeye atanır.

ileti

Bağlantı başarısız olursa sistem seviyesindeki hatanın açıklaması bu değiştirgeye atanır.

süre

connect() sistem çağrısının zaman aşımına uğrayacağı saniye sayısı.

Bilginize: Bu değiştirge sadece eşzamansız bağlantı yapılmaya çalışılmıyorsa uygulanır.

Bilginize:

Soket üzerinde veri okumak veya yazmak için zaman aşımı, sokete bağlantı yapılırken uygulanacak şekilde sadece stream_set_timeout() tarafından belirlenir.

seçenekler

Bağlantı seçeneklerinin birleşimi olarak bir bit maskesi. Geçerli bağlantı seçenekleri: STREAM_CLIENT_CONNECT (öntanımlı), STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT ve STREAM_CLIENT_PERSISTENT.

bağlam

stream_context_create() ile oluşturulmuş geçerli bir bağlam özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde fgets(), fgetss(), fwrite(), fclose() ve feof() gibi diğer dosya işlevleri ile kullanılmak üzere bir akım özkaynağı döner.

Hatalar/İstisnalar

Seçimlik hatanum ve ileti değiştirgeleri belirtilmişse, bunlara socket(), bind() ve listen() sistem çağrılarında oluşan sistem seviyesindeki hatanın bilgisi atanır. Eğer hatanum değiştirgesinde 0 döndüğünde işlev FALSE döndürmüşse hata, bind() çağrısından önce oluşmuş demektir. Bu sorunla çoğunlukla soketin ilklendirilmesi sırasında karşılaşılır. hatanum ve ileti değiştirgelerinin daima gönderimli aktarıldıklarına dikkat ediniz.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_client() örneği

<?php
$fp 
stream_socket_client("tcp://www.example.com:80"$errno$errstr30);
if (!
$fp) {
    echo 
"$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
    
fwrite($fp"GET / HTTP/1.0\r\nHost: www.example.com\r\nAccept: */*\r\n\r\n");
    while (!
feof($fp)) {
        echo 
fgets($fp1024);
    }
    
fclose($fp);
}
?>

Örnek 2 - UDP bağlantı kullanımı

localhost üzerindeki "daytime" (port 13) UDP hizmetinden tarih ve saati öğrenmek.

<?php
$fp 
stream_socket_client("udp://127.0.0.1:13"$errno$errstr);
if (!
$fp) {
    echo 
"HATA: $errno - $errstr<br />\n";
} else {
    
fwrite($fp"\n");
    echo 
fread($fp26);
    
fclose($fp);
}
?>

Notlar

Uyarı

UDP soketler bazen, uzak konağa erişilemediği halde hata vermeksizin açılmış gibi görünür. Hata sadece bağlantıya veri okuyup yazmaya çalıştığında ortaya çıkar. Bunun sebebi UDP'nin bir bağlantısız protokol olmasıdır. Bağlantısız protokollerde işletim sistemi, asıl veri alınıncaya veya gönderilinceye kadar sokete bir bağlantı oluşturmaya çalışmaz.

Bilginize: Bir sayısal IPv6 adresi (fe80::1 gibi) belirtirken port numarasıda belirtmek isterseniz IP adresini köşeli ayraçlar arasına almalısınız. Örnek: tcp://[fe80::1]:80.

Bilginize:

Platforma bağlı olarak, Unix alan soketleri mevcut olmayabilir. Kullanılabilecek aktarım çeşitlerinin listesi stream_get_transports() işlevi ile alınabilir. Yerleşik aktarım türlerinin tam listesini Desteklenen Soket Aktarımlarının Listesi sayfasında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • stream_socket_server() - Bir Genel Ağ veya Unix alan sunucusu soketi oluşturur
  • stream_set_blocking() - Akımın engelleme kipini ayarlar
  • stream_set_timeout() - Akımın zaman aşımı süresini ayarlar
  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde belirtilen zaman aşımı ile select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fgetss() - Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
  • fwrite() - Dosyaya ikil kipte yazar
  • fclose() - Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır
  • feof() - Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar
  • cURL İşlevleri