strstr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strstrİlk alt dizgeyi bulur

Açıklama

strstr ( string $samanlık , mixed $iğne [, bool $iğne_öncesi = false ] ) : string

samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinden başlayan parçayı döndürür.

Bilginize:

İşlev harf büyüklüğüne duyarlıdır. Harf büyüklüğüne duyarsız arama yapmak için stristr() işlevini kullanınız.

Bilginize:

İstediğiniz sadece samanlık içinde iğne var mı diye bakmaksa daha hızlı ve daha az bellek harcayan strpos() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

samanlık

Girdi dizgesi.

iğne

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

iğne_öncesi

TRUE ise (FALSE öntanımlıdır), strstr() işlevi samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinde biten parçayı döndürür.

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa FALSE, aksi takdirde dizge parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Seçimlik iğne_öncesi değiştirgesi eklendi.
4.3.0 strstr() ikil olarak güvenilir kılındı.

Örnekler

Örnek 1 - strstr() örneği

<?php
$email  
'[email protected]';
$domain strstr($email'@');
echo 
$domain// @example.com basar

$user strstr($email'@'true); // PHP 5.3.0 ve sonrası
echo $user// name basar
?>

Ayrıca Bakınız

  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür