PDO sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

Giriş

PHP ile bir veritabanı sunucusu arasındaki bağlantıyı temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

PDO {
__construct ( string $dsn [, string $kullanıcı [, string $parola [, array $seçenekler ]]] )
beginTransaction ( void ) : bool
commit ( void ) : bool
errorCode ( void ) : mixed
errorInfo ( void ) : array
exec ( string $deyim ) : int
getAttribute ( int $öznitelik ) : mixed
getAvailableDrivers ( void ) : array
public inTransaction ( void ) : bool
lastInsertId ([ string $isim = NULL ] ) : string
prepare ( string $deyim [, array $seçenekler = array() ] ) : PDOStatement
query ( string $deyim ) : PDOStatement
quote ( string $dizge [, int $değiştirge_türü = PDO::PARAM_STR ] ) : string
rollBack ( void ) : bool
setAttribute ( int $öznitelik , mixed $değer ) : bool
}

İçindekiler

 • PDO::beginTransaction — Bir toplu hareketi ilklendirir
 • PDO::commit — Bir toplu hareketi veritabanına gönderir
 • PDO::__construct — Bir veritabanı bağlantısını temsil eden bir PDO nesnesi oluşturur
 • PDO::errorCode — Veritabanındaki son işlemle ilgili SQLSTATE kodunu döndürür
 • PDO::errorInfo — Veritabanındaki son işlemle ilgili hata bilgisini döndürür
 • PDO::exec — Belirtilen SQL deyimini çalıştırır ve etkilenen satır sayısını döndürür
 • PDO::getAttribute — Bir veritabanı bağlantı özniteliğinin değerini döndürür
 • PDO::getAvailableDrivers — Kullanılabilen PDO sürücülerini içeren bir dizi döndürür
 • PDO::inTransaction — Checks if inside a transaction
 • PDO::lastInsertId — Son yerleştirilen satırın veya sıradaki değerin kimliğini döndürür
 • PDO::prepare — Çalıştırılmak üzere bir deyimi hazırlar ve bir deyim nesnesi olarak döndürür
 • PDO::query — Bir SQL deyimini çalıştırıp sonucu bir PDOStatement nesnesi olarak döndürür
 • PDO::quote — Bir sorguda kullanılmak üzere bir dizgeyi önceler
 • PDO::rollBack — Bir toplu hareketi geri alır
 • PDO::setAttribute — Bir öznitelik tanımlar