empty

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

emptyBir değişkenin boş olup olmadığını saptar

Açıklama

empty ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişkenin boş kabul edilip edilmeyeceğine bakar.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken

Bilginize:

empty() işlevi sadece bir çözümleme hatasına yol açmayan değişkenleri sınar. Başka bir deyişle şu satır çalışmaz: empty(trim($isim)).

İşlev, değişken tanımsız olduğunda uyarı üretmemesi dışında (boolean) değişken deyiminin zıddıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken boş değilse ve değeri sıfırdan farklıysa FALSE döner.

Aşağıdakiler boş olarak ele alınır:

  • "" (boş bir dizge)
  • 0 (bir tamsayı olarak 0)
  • "0" (bir dizge olarak 0)
  • NULL
  • FALSE
  • array() (boş bir dizi)
  • var $var; (bir sınıf içinde bir değeri olmaksızın bildirilmiş bir değişken)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PHP 5

PHP 5'ten beri, özellikleri olmayan nesneler boş sayılmamaktadır.

PHP 4

PHP 4'ten beri, dizge değeri olarak "0" boş sayılmaktadır.

Örnekler

Örnek 1 - Basit bir empty() / isset() karşılaştırması

<?php
$var 
0;

// $var boş olduğundan sonuç true olur
if (empty($var)) {
    echo 
'$var ya 0, ya boş ya da tanımsızdır';
}

// $var tanımlı olduğundan sonuç true olur
if (isset($var)) {
    echo 
'$var boş olsa da tanımlıdır';
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu bir işlev değil, dil oluşumu olduğundan değişken işlevler kullanılarak çağrılamaz.

Bilginize:

empty() erişilir olmayan nesne özellikleri kullanıyorsa, bildirimli olduğu taktirde __isset yöntemi çağrılabilir.

Ayrıca Bakınız