Karşılaştırma İşleçleri

Karşılaştırma işleçleri isminden de anlaşılacağı üzere iki değerin karşılaştırılmasını sağlarlar. Çeşitli veri türleri arasındaki karşılaştırma örneklerinin yer aldığı tür karşılaştırma tabloları ilginizi çekebilir.

Karşılaştırma İşleçleri
Örnek İsim Sonuç
$a == $b Eşittir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahipse sonuç TRUE olur.
$a === $b Aynıdır $a ve $b aynı değere sahipse ve türleri de aynıysa sonuç TRUE olur.
$a != $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç TRUE olur.
$a <> $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç TRUE olur.
$a !== $b Farklıdır $a ve $b aynı değere sahip değilse veya türleri aynı değilse sonuç TRUE olur.
$a < $b Küçüktür $a kesin olarak $b'den küçükse sonuç TRUE olur.
$a > $b Büyüktür $a kesin olarak $b'den büyükse sonuç TRUE olur.
$a <= $b Küçük veya eşittir $a, $b'den küçük veya ona eşitse sonuç TRUE olur.
$a >= $b Büyük veya eşittir $a, $b'den büyük veya ona eşitse sonuç TRUE olur.
$a <=> $b Mekik An integer less than, equal to, or greater than zero when $a küçük, eşit ve büyük $b olduğunda, bir tamsayı da sırasıyla küçük, eşit ve büyük sıfırdır. PHP 7 ve sonrasında kullanılabilir.

Bir sayıyı bir dize ile veya iki sayısal dizgeyi karşılaştırmak isterseniz dize önce bir sayıya dönüştürülür ve karşılaştırma sayısal olarak yapılır. Bu kurallar ayrıca switch deyimine de uygulanır. === veya !== ile tür ve dolayısıyla değer karşılaştırıldığından böyle karşılaştırmalarda tür dönüşümü yapılmaz.

<?php
var_dump
(== "a"); // 0 == 0 -> doğru
var_dump("1" == "01"); // 1 == 1 -> doğru
var_dump("10" == "1e1"); // 10 == 10 -> doğru
var_dump(100 == "1e2"); // 100 == 100 -> doğru

switch ("a") {
case 
0:
    echo 
"0";
    break;
case 
"a"// burası hiç işlem görmez, çünkü "a" daima 0 ile eşleşir
    
echo "a";
    break;
}
?>
<?php  
// Tamsayılar
echo <=> 1// 0
echo <=> 2// -1
echo <=> 1// 1
 
// Gerçeller
echo 1.5 <=> 1.5// 0
echo 1.5 <=> 2.5// -1
echo 2.5 <=> 1.5// 1
 
// Dizeler
echo "a" <=> "a"// 0
echo "a" <=> "b"// -1
echo "b" <=> "a"// 1
 
echo "a" <=> "aa"// -1
echo "zz" <=> "aa"// 1
 
// Diziler
echo [] <=> []; // 0
echo [123] <=> [123]; // 0
echo [123] <=> []; // 1
echo [123] <=> [121]; // 1
echo [123] <=> [124]; // -1
 
// Nesneler
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["a" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 0
 
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["a" => "c"]; 
echo 
$a <=> $b// -1
 
$a = (object) ["a" => "c"]; 
$b = (object) ["a" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 1
 
// sadece değerler karşılaştırılmaz, anahtarlar da eşleşmeli
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["b" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 1

?>

Çeşitli türler arasında karşılaştırma aşağıdaki tabloya ve tablodaki sıralamaya uygun olarak yapılır.

Çeşitli Türlerin Karşılaştırılması
1. Terimin Türü 2. Terimin Türü Sonuç
null veya string string NULL, "" dizgesine dönüştürülür, sayısal veya alfabetik karşılaştırma yapılır.
bool veya null herhangi bir tür Her iki tarafta bool türüne dönüşümden sonra FALSE < TRUE karşılaştırması yapılır
object object Yerleşik sınıflar kendi karşılaştırmalarını tanımlayabilir. Farklı sınıflar karşılaştırılamazlar. Aynı sınıflar için bkz: Nesne karşılaştırması
string, resource veya number string, resource veya number Diziler ve özkaynaklar sayılara dönüştürülür, sayısal karşılaştırma yapılır.
array array Daha az üyeye sahip dizi diğerinden küçüktür. Eğer 1. terimin anahtarı 2. terimde yoksa diziler karşılaştırılamaz. Karşılaştırma daima değerler karşılaştırılarak yapılır (aşağıdaki örneğe bakınız).
object herhangi bir tür object daima büyüktür.
array herhangi bir tür array daima büyüktür

Örnek 1 Boolean/null comparison

<?php
// Bool ve null daima bool gibi karşılaştırılır.
var_dump(== TRUE);  // TRUE - (bool)1 == TRUE ile aynı
var_dump(== FALSE); // TRUE - (bool)0 == FALSE ile aynı
var_dump(100 TRUE); // FALSE - (bool)100 < TRUE ile aynı
var_dump(-10 FALSE);// FALSE - (bool)-10 < FALSE ile aynı
var_dump(min(-100, -10NULL10100)); // NULL - (bool)NULL < (bool)-100 is FALSE < TRUE
?>

Örnek 2 - Özetle Standard Dizi Karşılaştırması

<?php
// Diziler bunun gibi standart karşılaştırma işleçleri ile karşılaştırılır
function standard_dizi_karşılaştır($trm1$trm2)
{
    if (
count($ter1) < count($ter2)) {
      return -
1;                          // $ter1 < $ter2
    
} elseif (count($op1) > count($op2)) {
        return 
1;                         // $ter1 > $ter2
    
}
    foreach (
$ter1 as $anh => $değ) {
        if (!
array_key_exists($anh$ter2)) {
            return 
null;                   // karşılaştırılamaz
        
} elseif ($değ $ter2[$anh]) {
            return -
1;
        } elseif (
$değ $ter2[$anh]) {
            return 
1;
        }
    }
    return 
0// $ter1 == $ter2
}
?>

Ayrıca, strcasecmp(), strcmp() işlevlerine, Dizi işleçlerine ve Türler bölümüne de bakınız.

Uyarı

Gerçek sayıların karşılaştırılması

float türlerinin dahili gösteriminden dolayı iki float sayının eşitliğine bakamazsınız.

Bu konuda daha ayrıntıl bilgi için float türünün belgesine bakınız.

Üç Terimli İşleç

Diğer bir karşılaştırma işleci ?: (üç terimli) işlecidir.

Örnek 3 - Öntanımlı bir değer atama

<?php
// Üç terimli işleç için kullanım örneği
$action = (empty($_POST['action'])) ? 'default' $_POST['action'];

// Yukarıdaki kod ile buradaki if/else deyimi aynı işlemi yapar.
if (empty($_POST['action'])) {
    
$action 'default';
} else {
    
$action $_POST['action'];
}

?>
(ifade1) ? (ifade2) : (ifade3) ifadesinin sonucu, ifade1 doğruysa ifade2 değilse ifade3'dir.

PHP 5.3'ten itibaren üç terimli işlecin orta parçasını dışarda bırakmak mümkündür. ifade1 ?: ifade3 ifadesinin sonucu ifade1 TRUE ise ifade1 ile değilse ifade3'tür.

Bilginize: Üç terimli işleç aslında bir ifadedir, dolayısıyla sonucu bir değişkene atanamaz, fakat bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkeni gönderimli döndürmek istediğiniz takdirde bu önem kazanır. Gönderimli olarak değer döndüren bir işlevde return $var == 42 ? $a : $b; deyimi bu bakımdan çalışmaz ve bir uyarı gösterilir.

Bilginize:

Üç terimli işleçleri iç içe kullanmanız önerilmez. PHP'nin böyle bir işlemin tek bir deyimde yapılmak istenmesi durumundaki davranışı beklendiği gibi olmayabilir.

Örnek 4 - İç içe üç terimli davranışı

<?php
// ilk bakışta aşağıdaki deyimin sonucu 'true' olacak sanılır.
echo (true?'true':false?'t':'f');

// ancak gerçekte çıktı 't' olur.
// Çünkü üç terimli ifade soldan sağa değerlendirilir.

// Aynı deyimi şöyle yazarsanız, durum anlaşılır hale gelir
echo ((true 'true' false) ? 't' 'f');

// Burada, ilk ifade mantıksal olarak doğru olduğundan sonuç 'true'
// olacak, böylece ikinci üç terimlinin ilk terimi 'true' olacak ve
// ikinci üç terimliden 't' dönecektir.
?>

Null kaynaşma işleci

"??" (veya null kaynaşma) işleci, PHP 7 ve sonrasında kullanılabilir.

Örnek 5 - Öntanımlı değer atama

<?php
// Null kaynaşma işleci için kullanım örneği
$action $_POST['action'] ?? 'default';

// Yukarıdaki satır, bu if/else deyimine esdeğerdir.
if (isset($_POST['action'])) {
    
$action $_POST['action'];
} else {
    
$action 'default';
}

?>
(ifade1) ?? (ifade2) ifadesinin sonucu, ifade1 NULL ise ifade2 değilse ifade1'dir.

Aslında, bu işleç sol taraf değeri mevcut değilse isset() gibi bir uyarı çıktılamaz. Bu, özellikle dizi anahtarlarında kullanışlıdır.

Bilginize: Null kaynaşma işleci bir ifade olup bir değişkene atanmaz ama bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkeni gönderimli döndürmek istiyorsanız bunu bilmek önemlidir. Gönderimli döndüren bir işlevde return $foo ?? $bar; deyimi bu nedenle çalışmaz ve bir uyarı çıktılanır.

Bilginize:

Null kaynaşma işleci basit iç içeliğe izi verir:

Örnek 6 - İçiçe null kaynaşma işleci

<?php

$foo 
null;
$bar null;
$baz 1;
$qux 2;

echo 
$foo ?? $bar ?? $baz ?? $qux// 1 basar

?>