DOMDocument::createProcessingInstruction

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createProcessingInstructionYeni bir işlem komutu düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createProcessingInstruction ( string $hedef [, string $veri ] ) : DOMProcessingInstruction

Bu işlev yeni bir DOMProcessingInstruction nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

hedef

İşlem komutunun hedefi.

veri

İşlem komutunun içeriği.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMProcessingInstruction nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

hedef geçersiz karakter içeriyırsa oluşur.

Ayrıca Bakınız