DOMDocument sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bir HTML veya XML belgeyi temsil eder ve belgeyi belge ağacının kökü olarak sunar.

Sınıf Sözdizimi

DOMDocument extends DOMNode {
/* Özellikler */
readonly public string $actualEncoding ;
readonly public DOMConfiguration $config ;
readonly public DOMDocumentType $doctype ;
readonly public DOMElement $documentElement ;
public string $documentURI ;
public string $encoding ;
public bool $formatOutput ;
public bool $preserveWhiteSpace = true ;
public bool $recover ;
public bool $resolveExternals ;
public bool $standalone ;
public bool $strictErrorChecking = true ;
public bool $substituteEntities ;
public bool $validateOnParse = false ;
public string $version ;
readonly public string $xmlEncoding ;
public bool $xmlStandalone ;
public string $xmlVersion ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $sürüm [, string $kodlama ]] )
createAttribute ( string $isim ) : DOMAttr
createAttributeNS ( string $uri , string $önekliAd ) : DOMAttr
createComment ( string $veri ) : DOMComment
public createElement ( string $isim [, string $değer ] ) : DOMElement
createElementNS ( string $uri , string $önekliAd [, string $değer ] ) : DOMElement
createProcessingInstruction ( string $hedef [, string $veri ] ) : DOMProcessingInstruction
createTextNode ( string $içerik ) : DOMText
getElementById ( string $id ) : DOMElement
getElementsByTagName ( string $isim ) : DOMNodeList
getElementsByTagNameNS ( string $uri , string $isim ) : DOMNodeList
importNode ( DOMNode $düğüm [, bool $içiçe ] ) : DOMNode
load ( string $dosya [, int $seçenekler = 0 ] ) : mixed
loadHTML ( string $dizge ) : bool
loadHTMLFile ( string $dosya ) : bool
loadXML ( string $dizge [, int $seçenekler = 0 ] ) : mixed
normalizeDocument ( void ) : void
registerNodeClass ( string $temelSınıf , string $türetilenSınıf ) : bool
relaxNGValidate ( string $dosya ) : bool
relaxNGValidateSource ( string $rng ) : bool
save ( string $dosya [, int $seçenekler ] ) : int
saveHTML ( void ) : string
saveHTMLFile ( string $dosya ) : int
saveXML ([ DOMNode $düğüm [, int $seçenekler ]] ) : string
schemaValidate ( string $dosya ) : bool
schemaValidateSource ( string $şema ) : bool
validate ( void ) : bool
xinclude ([ int $seçenekler ] ) : int
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public DOMNode::getLineNo ( void ) : int
public DOMNode::getNodePath ( void ) : string
DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool
DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool
DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
DOMNode::lookupPrefix ( string $uri ) : string
DOMNode::normalize ( void ) : void
}

Özellikler

actualEncoding

Kullanımı önerilmiyor. encoding özelliğinin salt okunur eşdeğeri olarak belgenin asıl kodlaması.

config

Kullanımı önerilmiyor. DOMDocument::normalizeDocument() çağrıldığında kullanılan yapılandırma.

doctype

Bu belgenin Belge Türü Bildirimi.

documentElement

Belgenin belge elemanı çocuğuna doğrudan erişmeyi sağlayan öznitelik.

documentURI

Belgenin bulunduğu yer; tanımlanmamışsa NULL'dur.

encoding

Belgenin XMl bildiriminde belirtilen karakter kodlaması. Bu öznitelik 3. seviye DOM belirtiminin son sürümünde yoktur, ancak bu gerçeklenimin XML belge kodlamasını bir yerde belirtmesi gerekiyordu ve tek yol buydu.

formatOutput

Çıktı, girintiler ve ek boşluklarla daha hoş biçemlenir.

implementation

Belgenin elde edilmesinde kullanılan DOMImplementation nesnesi.

preserveWhiteSpace

Fazladan boşluklar silinmez. Öntanımlı değer: TRUE.

recover

Tescilli. Kurtarma kipini etkin kılar. Yani, iyi biçemli olmayan belgeler de çözümlenmeye çalışılır. Bu öznitelik DOM belirtiminin bir parçası değildir; libxml'e özgüdür.

resolveExternals

Bir belge türü bildirimindeki harici öğeleri yüklemek için TRUE atayın. Karakter öğelerini XML belgeye dahil etmek için yararlıdır.

standalone

Kullanımı önerilmiyor. XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin tek bir belgeden oluşup oluşmadığını belirtir. xmlStandalone özniteliğine karşılıktır.

strictErrorChecking

Hata durumunda DOMException oluşur. Öntanımlı değer: TRUE.

substituteEntities

Tescilli. Öğelerin yerine konup konmayacağı. Bu öznitelik DOM belirtiminin bir parçası değildir; libxml'e özgüdür.

validateOnParse

Belge DTD'ye uygun olarak doğrulanır ve yüklenir. Öntanımlı değer: FALSE.

version

Kullanımı önerilmiyor. xmlVersion özelliğinin karşılığı olarak XML sürümü.

xmlEncoding

Belgenin karakter kodlaması olarak, XML bildiriminde belirtilen karakter kodlaması. Belgede belirtilmediğinde veya bilinmediğinde (örneğin, belge bellekte oluşturulmuşssa) değeri NULL'dur.

xmlStandalone

XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin tek bir belgeden oluşup oluşmadığını belirtir. Belgede belirtilmemişse değeri NULL'dur.

xmlVersion

XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin XML sürümü. Hiçbir bildirim yoksa ve belge XML'i destekliyorsa değer: "1.0".

İçindekiler