DOMDocument::createElementNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createElementNSİsim alanlı bir eleman düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createElementNS ( string $uri , string $önekliAd [, string $değer ] ) : DOMElement

İsim alanlı yeni bir eleman düğümü oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekliAd

önek:etiket biçeminde etiket ismi.

değer

Elemanın değeri. Öntanımlı olarak boş eleman oluşturulur. Değeri daha sonra DOMElement->nodeValue özelliğine de atayabilirsiniz.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMElement nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

önekliAd geçersiz karakter içeriyorsa oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

önekliAd, isim alanlı bir etiket adı olarak uygun değilse oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir eleman oluşturup belge elemanı yapmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');

$element $dom->createElementNS('http://www.example.com/XFoo''xfoo:test',
              
'This is the root element!');

// Oluşturduğumuz elemanı belge elemanı yapalım
$dom->appendChild($element);

echo 
$dom->saveXML();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xfoo:test xmlns:xfoo="http://www.example.com/XFoo">This is the root element!</xfoo:test>

Örnek 2 - İsim alanı öneki örneği

<?php
$doc  
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$doc->formatOutput true;
$root $doc->createElementNS('http://www.w3.org/2005/Atom''element');
$doc->appendChild($root);
$root->setAttributeNS('http://www.w3.org/2000/xmlns/' ,'xmlns:g''http://base.google.com/ns/1.0');
$item $doc->createElementNS('http://base.google.com/ns/1.0''g:item_type''house');
$root->appendChild($item);

echo 
$doc->saveXML(), "\n";

echo 
$item->namespaceURI"\n"// Çıktısı: http://base.google.com/ns/1.0
echo $item->prefix"\n";       // Çıktısı: g
echo $item->localName"\n";    // Çıktısı: item_type
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<element xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
  <g:item_type>house</g:item_type>
</element>

http://base.google.com/ns/1.0
g
item_type

Ayrıca Bakınız