Çeşitli İşlevler

İçindekiler

 • connection_aborted — İstemcinin bağlantıyı terkedip terketmediğine bakar
 • connection_status — Bağlantı durumu bit maskesini döndürür
 • constant — Bir sabitin değerini döndürür
 • define — Bir isimli sabit tanımlar
 • defined — Belirtilen isimli sabit tanımlı mı diye bakar
 • die — exit işlevinin eşdeğeri
 • eval — Bir dizgeyi bir PHP kodu olarak yorumlar
 • exit — Bir ileti çıktılayıp çalışmakta olan betiği sonlandırır
 • get_browser — Kullanıcının tarayıcısının neler yapabildiğini söyler
 • __halt_compiler — Derleyicinin çalışmasını durdurur
 • highlight_file — Bir dosyadaki sözdizimini vurgular
 • highlight_string — Bir dizgedeki söz dizimini vurgular
 • hrtime — Get the system's high resolution time
 • ignore_user_abort — Bir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler
 • pack — Veriyi bir ikil dizge halinde paketler
 • php_check_syntax — Belirtilen (veya çalışan) dosyanın PHP sözdizimini denetler
 • php_strip_whitespace — Boşlukları ve açıklamaları ayıklanmış kaynak kodla döner
 • sapi_windows_cp_conv — Convert string from one codepage to another
 • sapi_windows_cp_get — Get process codepage
 • sapi_windows_cp_is_utf8 — Indicates whether the codepage is UTF-8 compatible
 • sapi_windows_cp_set — Set process codepage
 • sapi_windows_vt100_support — Get or set VT100 support for the specified stream associated to an output buffer of a Windows console.
 • show_source — highlight_file işlevinin takma adıdır
 • sleep — Çalışmayı geciktirir
 • sys_getloadavg — Ortalama sistem yükünü döndürür
 • time_nanosleep — Çalışmayı saniye ve nanosaniye cinsinden geciktirir
 • time_sleep_until — Belirtilen zamana kadar betiği uyutur
 • uniqid — Eşsiz bir kimlik dizgesi üretir
 • unpack — Paketlenmiş bir ikil dizgeden verileri ayrıştırır
 • usleep — Çalışmayı mikrosaniye cinsinden geciktirir