DOMNode sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Sınıf Sözdizimi

DOMNode {
/* Özellikler */
public readonly string $nodeName ;
public string $nodeValue ;
public readonly int $nodeType ;
public readonly DOMNode $parentNode ;
public readonly DOMNodeList $childNodes ;
public readonly DOMNode $firstChild ;
public readonly DOMNode $lastChild ;
public readonly DOMNode $previousSibling ;
public readonly DOMNode $nextSibling ;
public readonly DOMNamedNodeMap $attributes ;
public readonly DOMDocument $ownerDocument ;
public readonly string $namespaceURI ;
public string $prefix ;
public readonly string $localName ;
public readonly string $baseURI ;
public string $textContent ;
/* Yöntemler */
public C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public getLineNo ( void ) : int
public getNodePath ( void ) : string
hasAttributes ( void ) : bool
hasChildNodes ( void ) : bool
insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
lookupPrefix ( string $uri ) : string
normalize ( void ) : void
replaceChild ( DOMNode $yeni , DOMNode $eski ) : DOMNode
}

Özellikler

nodeName

Geçerli düğüm türü için en doğru ismi döndürür.

nodeValue

Düğümün türüne bağlı olarak düğümün değeri.

nodeType

XML_xxx_NODE sabitlerinden biri olarak düğüm türü.

parentNode

Düğümün ebeveyni.

childNodes

Düğümün tüm çocuklarını içeren bir DOMNodeList nesnesi; düğüm çocuksuzsa boş bir DOMNodeList nesnesidir.

firstChild

Düğümün ilk çocuğu; yoksa NULL'dur.

lastChild

Düğümün son çocuğu; yoksa NULL'dur.

previousSibling

Bir önceki kardeş düğüm; yoksa NULL'dur.

nextSibling

Bir sonraki kardeş düğüm; yoksa NULL'dur.

attributes

Düğüm bir DOMElement nesnesi ise düğümün özniteliklerini içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi, yoksa NULL'dur.

ownerDocument

Düğümün ait olduğu DOMDocument nesnesi.

namespaceURI

Belirtilmişse düğümün isim alanını betimleyen adres; yoksa NULL'dur.

prefix

Belirtilmişse düğümün isim alanı öneki; yoksa NULL'dur.

localName

Düğümün nitelikli isminin yerel kısmı.

baseURI

Düğümün mutlak adresi; eğer gerçeklenim bir mutlak adres sağlayamıyorsa NULL'dur.

textContent

Düğümün kendinin, çocuk ve torunlarının metin içeriği.

İçindekiler